ΔΕΚ: “Δε χάνεται η ετήσια άδεια μετ΄ αποδοχών λόγω ασθενείας”

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απεφάνθη ότι ο εργαζόμενος δεν χάνει το δικαίωμα για ετήσια άδεια μετ αποδοχών, το οποίο δεν μπόρεσε να ασκήσει λόγω ασθενείας.

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ερμήνευσε τη σχετική κοινοτική οδηγία έπειτα από αίτημα του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών του Ντίσελντορφ και της Βουλής των Λόρδων στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο υποθέσεων που αφορούν το δικαίωμα ετήσιας άδειας µετ’ αποδοχών εργαζομένων, οι οποίοι ευρίσκονται σε αναρρωτική άδεια.

Το γερμανικό δικαστήριο εργατικών διαφορών κλήθηκε να αποφανθεί επί της αποζημιώσεως ενός εργαζομένου ο οποίος δεν μπόρεσε να ασκήσει το δικαίωμά του για ετήσια άδεια µετ’ αποδοχών λόγω ανικανότητας προς εργασία η οποία οδήγησε στη συνταξιοδότηση του εργαζομένου.
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του γερμανικού δικαίου, το δικαίωμα του εργαζομένου στην ετήσια άδεια µετ’ αποδοχών που δεν έλαβε αποσβένεται κατά τη λήξη του οικείου ημερολογιακού έτους και το αργότερο κατά τη λήξη μιας περιόδου μεταφοράς η οποία, με την εξαίρεση παρεκκλίσεως υπέρ του εργαζομένου προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση εργασίας και έχει τρίμηνη διάρκεια.
Αν ο εργαζόμενος ήταν ανίκανος προς εργασία μέχρι τη λήξη αυτής της περιόδου μεταφοράς, η µη ληφθείσα ετήσια άδεια µετ’ αποδοχών δεν πρέπει να αντισταθμιστεί, κατά τη λήξη της σχέσεως εργασίας, µε χρηµατική αποζηµίωση.
Εκτός από µια παρόµοια αγωγή αποζηµιώσεως για ετήσια άδεια η οποία δεν ελήφθη κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς που καθορίζει το βρετανικό δίκαιο έπρεπε να εξετάσει την περίπτωση ενός εργαζοµένου ο οποίος, κατά τη διάρκεια αναρρωτικής άδειας για αόριστο χρονικό διάστηµα, ζήτησε από τον εργοδότη του να λάβει κάποιες ηµέρες ετήσιας άδειας µετ’ αποδοχών εντός δύο µηνών από της αιτήσεώς του.
Με την απόφασή του, το ΔΕΚ υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα αναρρωτικής άδειας και ο τρόπος ασκήσεώς του δεν διέπονται από το κοινοτικό δίκαιο.
Όσον αφορά το δικαίωμα ετήσιας άδειας µετ’ αποδοχών, τα κράτη μέλη καθορίζουν τους όρους ασκήσεως και εφαρμογής του, προσδιορίζοντας τις συγκεκριμένες συνθήκες υπό τις οποίες οι εργαζόµενοι µπορούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος ετήσιας άδειας, χωρίς όμως να εξαρτούν από οποιονδήποτε όρο την ίδια τη γένεση αυτού του δικαιώματος.

Σχόλια