ΔΕΚ: Ακύρωση δέσμευσης κεφαλαίων Ιρανικής τράπεζας

0

 

Προς ενίσχυση της καταπολέμησης των πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν που είναι ικανές να συντελέσουν στην εξάπλωση ή την ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων, το Συμβούλιο δέσμευσε, από το 2010, τα κεφάλαια διάφορων ιρανικών χρηματοπιστωτικών οντοτήτων, μεταξύ των οποίων και της Bank Mellat.

Η δέσμευση εις βάρος της τράπεζας αυτής αιτιολογήθηκε βασικά ως εξής: «Η τράπεζα Mellat παρέχει με τη συμπεριφορά της στήριξη και διευκόλυνση στα προγράμματα πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες σε οντότητες που κατονομάζονται στους καταλόγους των Ηνωμένων Εθνών και της ΕΕ, σε οντότητες που ενεργούν εξ ονόματος ή υπό την εποπτεία αυτών ή σε οντότητες που τελούν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό τους. Πρόκειται για τη μητρική εταιρεία της τράπεζας First East Export [FEE], η οποία κατονομάζεται στην απόφαση 1929 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Η Bank Mellat αμφισβήτησε με επιτυχία τη δέσμευση των κεφαλαίων της ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο προσέφυγε ακολούθως ενώπιον του Δικαστηρίου με αίτημα την αναίρεση της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου. Στην απόφαση που εξέδωσε σήμερα, το Δικαστήριο, επιβεβαιώνοντας τις αρχές που απορρέουν από την απόφαση Kadi II3 , εκτιμά, όπως και το Γενικό Δικαστήριο, ότι από τις δύο πρώτες φράσεις της αιτιολογίας που παρατέθηκε ανωτέρω η Bank Mellat δεν μπορεί να γνωρίζει επακριβώς ποιές τραπεζικές υπηρεσίες παρείχε και σε ποιές οντότητες, δεδομένου μάλιστα ότι στην αιτιολογία αυτή δεν προσδιορίζονται τα πρόσωπα των οποίων τους λογαριασμούς διαχειριζόταν η Bank Mellat.

Ως προς τον λόγο που έγκειται στο ότι η Bank Mellat είναι η μητρική εταιρεία της FEE (η οποία με τη σειρά της κατονομάζεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών), το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι, κατά τις διαπιστώσεις του Γενικού Δικαστηρίου, το Συμβούλιο δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο το οποίο να παρέχει στον δικαστή της Ένωσης τη δυνατότητα να επαληθεύσει το βάσιμο του λόγου αυτού. Το Δικαστήριο κρίνει, επιπλέον, ότι η δικαιολόγηση της δεσμεύσεως των κεφαλαίων της Bank Mellat με τη δέσμευση των κεφαλαίων της FEE, τη στιγμή που η δεύτερη κατονομάστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη λόγω ακριβώς της δραστηριότητας της Bank Mellat, συνιστά διάλληλο συλλογισμό.

Όσον αφορά το επιχείρημα του Συμβουλίου ότι οι αποδείξεις σχετικά με τη στήριξη που παρέσχε η Bank Mellat στις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν προέρχονται από εμπιστευτικές πηγές, η γνωστοποίηση των οποίων θα επέτρεπε την ταυτοποίηση των προσώπων που τις παρείχαν (κάτι που θα έθετε ενδεχομένως σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια των προσώπων αυτών), το Δικαστήριο αναφέρει ότι το επιχείρημα αυτό προβάλλεται για πρώτη φορά στο στάδιο της κατ’ αναίρεση διαδικασίας, με αποτέλεσμα να είναι απαράδεκτο.

Το Δικαστήριο απορρίπτει συνεπώς την αίτηση αναιρέσεως του Συμβουλίου. Δεδομένου ότι ακυρώθηκαν όλες οι πράξεις ως προς την Bank Mellat, τα κεφάλαιά της θεωρούνται ότι δεν δεσμεύθηκαν ποτέ μεταξύ της 26ης Ιουλίου 2010 (ημερομηνία του πρώτου μέτρου δέσμευσης) και της 16ης Ιανουαρίου 2016 (ημερομηνία άρσης της δέσμευσης).

Σχόλια