ΔΕΚ: Ακύρωση προστίμου στην αγορά χαρτιού

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προχώρησε σε ακύρωση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της σχετικής με σύμπραξη στην αγορά αυτογραφικού χαρτιού της εταιρείας Bollore SA.
Εκλαμβάνουσα με την απόφασή της ως υπεύθυνη την Bolloré SA, ως προσωπικώς εμπλεκόμενη, πέραν της ευθύνης της ως μητρική εταιρία της θυγατρικής της Copigraph, στην οποία και μόνον αναφερόταν η ανακοίνωση αιτιάσεων, η Επιτροπή δεν σεβάστηκε τα δικαιώματα άμυνας της εταιρίας αυτής.
Με απόφαση της 20ής Δεκεμβρίου 2001, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 313,7 εκατομμυρίων ευρώ σε δέκα επιχειρήσεις, λόγω της συμμετοχής τους σε σύμπραξη με αντικείμενο τον καθορισμό τιμών και την κατανομή της αγοράς στον τομέα του αυτογραφικού χαρτιού αποσκοπούσα κυρίως στη συνεννοημένη αύξηση των τιμών.
Η εταιρία Sappi, ενδέκατη μετέχουσα στη σύμπραξη, απηλλάγη πλήρως επειδή ήταν η πρώτη επιχείρηση που συνεργάστηκε στην έρευνα και προσέφερε κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία.
Με απόφαση της 26ης Απριλίου 2007, το Πρωτοδικείο απέρριψε, κατά το πλείστον, τις ασκηθείσες κατά της αποφάσεως αυτής προσφυγές εκ μέρους των οικείων εταιριών, περιορίζοντας όμως τα επιβληθέντα σε δύο επιχειρήσεις πρόστιμα, την Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga SA (από 1,54 εκατομμύρια σε 1,309 εκατομμύρια ευρώ) και στην Arjo Wiggins Appelton plc (από 184,27
εκατομμύρια σε 141,75 εκατομμύρια ευρώ).
Τρεις από τις εταιρίες, οι Papierfabrik August Koehler AG (33,07 εκατομμύρια ευρώ), Bolloré SA (22,68 εκατομμύρια ευρώ) και Dístribuidora Vizcaína de Papeles SL (1,75 ευρώ) άσκησαν αναίρεση κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Δικαστηρίου.
Το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων άμυνας συνιστά θεμελιώδη αρχή του κοινοτικού δικαίου.
Στην απόφασή του το Πρωτοδικείο έκρινε ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πλάνη καταλογίζοντας στην Bolloré παράβαση λόγω προσωπικής της και ευθείας συμμετοχής στη σύμπραξη, ενώ στην ανακοίνωση των αιτιάσεων της προσαπτόταν παράβαση μόνον υπό την ιδιότητα της κατά 100% μητρικής της θυγατρικής της εταιρίας Copigraph.
Τέλος, το Δικαστήριο απέρριψε τις αναιρέσεις της Papierfabrik August Koehler AG και της Dístribuidora Vizcaína de Papeles SL.

Σχόλια