ΔΕΚ: Ακύρωση του τρισδιάστατου σχήματος της Kit Kat, ως σήμα στην ΕΕ

0

Ειδικότερα, η απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα μέσω της χρήσης πρέπει να αποδεικνύεται ως προς όλα τα οικεία κράτη-μέλη.

Το 2002, η εταιρία Nestlé ζήτησε από το EUIPO (Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) να καταχωρίσει ως σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ακόλουθο τρισδιάστατο σημείο, το οποίο αντιστοιχεί στη μορφή του «Kit Kat 4 barres», ενός από τα προϊόντα που εμπορεύεται:

Το 2006, το EUIPO δέχθηκε να καταχωρίσει το σήμα για τα εξής προϊόντα: «γλυκίσματα, είδη αρτοποιίας, γλυκά, μπισκότα, κέικ, βάφλες». Το 2007, η Cadbury Schweppes (πλέον Mondelez UK Holdings & Services) ζήτησε από το EUIPO να κηρύξει άκυρο το σήμα. Το 2012, το EUIPO απέρριψε την αίτησή της, κρίνοντας ότι το σήμα της Nestlé είχε αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσης που του είχε γίνει εντός της Ένωσης.

Η Mondelez άσκησε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου προσφυγή με αίτημα την ακύρωση της απόφασης του EUIPO.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει την απόφαση του EUIPO.

Το Γενικό Δικαστήριο υπενθυμίζει κατ’ αρχάς ότι, όταν σήμα έχει καταχωριστεί για μια ευρύτερη κατηγορία προϊόντων η οποία περιλαμβάνει περισσότερες υποκατηγορίες, η απόδειξη της ουσιαστικής χρήσης του σήματος για ορισμένα από αυτά τα προϊόντα συνεπάγεται προστασία μόνο σε σχέση με την αντίστοιχη υποκατηγορία ή τις αντίστοιχες υποκατηγορίες.

Το Γενικό Δικαστήριο εκτιμά ότι κανένα από τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία έλαβε υπόψη το EUIPO δεν αρκεί για να διαπιστωθεί ότι είχε γίνει χρήση του σήματος για είδη αρτοποιίας, γλυκά, κέικ και βάφλες. Κατά συνέπεια, το EUIPO υπέπεσε σε νομικό σφάλμα συνάγοντας το συμπέρασμα ότι το επίμαχο προϊόν μπορούσε να περιληφθεί σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες κατηγορίες προϊόντων. Το Γενικό Δικαστήριο υπενθυμίζει εν συνεχεία 1) ότι τρισδιάστατο σήμα μπορεί να αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα μέσως της χρήσης, έστω και αν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με λεκτικό ή εικονιστικό σήμα, και 2) ότι για να γίνει δεκτό ότι έχει αποκτηθεί διακριτικός χαρακτήρας μέσω της χρήσης πρέπει το σημείο, του οποίου ζητείται η καταχώριση, να έχει καταστεί ικανό να προσδιορίσει το σχετικό προϊόν ως προερχόμενο από συγκεκριμένη επιχείρηση. Το Γενικό Δικαστήριο εξετάζει, κατόπιν τούτου, τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία έλαβε υπόψη το EUIPO, όπως, μεταξύ άλλων, τις έρευνες αγοράς που είχαν πραγματοποιηθεί σε δέκα κράτη μέλη, το διαφημιστικό υλικό και τη διάρκεια της χρήσης του σήματος. Επιβεβαιώνει δε ότι πρόκειται όντως για στοιχεία τα οποία μπορούν να αποδείξουν ότι το τρισδιάστατο σήμα γίνεται αντιληπτό από το ενδιαφερόμενο κοινό ως ένδειξη της εμπορικής προέλευσης των οικείων προϊόντων.

Όσον αφορά το επιχείρημα της Mondelez, ότι η Nestlé δεν απέδειξε ότι το σήμα της είχε αποκτήσει σε ολόκληρη την Ένωση διακριτικό χαρακτήρα μέσω της χρήσης του, το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι η απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα μέσω της χρήσης πρέπει να αποδεικνύεται ως προς το τμήμα της Ένωσης όπου το σήμα δεν είχε εγγενή διακριτικό χαρακτήρα, ήτοι εν προκειμένω στο σύνολο της Ένωσης κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης, δηλαδή στις 21 Μαρτίου 2002 (η Ένωση αριθμούσε τότε 15 κράτη μέλη). Στο πλαίσιο αυτό, δεν αρκεί να αποδειχθεί ότι σημαντικό τμήμα του ενδιαφερόμενου κοινού στο σύνολο της Ένωσης, περιλαμβανομένων αδιακρίτως όλων των κρατών μελών και όλων των γεωγραφικών περιοχών της, αντιλαμβάνεται το σήμα ως ένδειξη της εμπορικής προέλευσης των προϊόντων που αυτό προσδιορίζει. Πράγματι, στην περίπτωση σήματος που, όπως αυτό της Nestlé, δεν διαθέτει εγγενή διακριτικό χαρακτήρα στο σύνολο της Ένωσης, η απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα μέσω της χρήσης πρέπει να αποδεικνύεται ως προς όλα τα οικεία κράτη μέλη.

Μολονότι δεν είχε αμφισβητηθεί ότι το σήμα είχε αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα μέσω της χρήσης του σε 10 χώρες (Δανία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο), το Γενικό Δικαστήριο εκτιμά ότι η ανάλυση του EUIPO δεν ήταν έγκυρη, στο μέτρο που αυτό παρέλειψε, αφενός, να εξετάσει πώς το ενδιαφερόμενο κοινό αντιλαμβανόταν το σήμα, συγκεκριμένα, στο Βέλγιο, στην Ιρλανδία, στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία, και, αφετέρου, να αξιολογήσει τα αποδεικτικά στοιχεία που είχαν προσκομιστεί σε σχέση με τα εν λόγω κράτη μέλη.

Το Γενικό Δικαστήριο καταλήγει ότι το EUIPO υπέπεσε σε σφάλμα κρίνοντας ότι δεν είναι αναγκαίο να αποδειχθεί η απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα μέσω της χρήσης του σήματος σε όλα τα οικεία κράτη μέλη. Επομένως, το EUIPO θα πρέπει να λάβει νέα απόφαση, αφού ελέγξει ότι, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης, το σήμα είχε όντως αποκτήσει, ως προς τα «γλυκίσματα και τα μπισκότα», διακριτικό χαρακτήρα μέσω της χρήσης που του είχε γίνει από τη Nestlé στα 15 κράτη-μέλη.

Σχετική ανάρτηση

 

 

Σχόλια