ΔΕΚ: Απόφαση για περιορισμό του δικαιώματος στην απεργία

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απεφάνθη υπέρ του δικαιώματος των εργατικών συνδικάτων να αποτρέπουν την εργοδοσία να απασχολεί φθηνό εργατικό δυναμικό από άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τάχθηκε υπέρ του περιορισμού του δικαιώματος στην απεργία. Ειδικότερα, το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι οι εργαζόμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις για να προστατεύσουν τις υφιστάμενες εργασιακές τους θέσεις και τις υφιστάμενες συνθήκες εργασίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ΔΕΚ οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αποτρέψουν την μετεγκατάσταση της έδρας των εταιρειών.

Η Viking Line, φινλανδική εταιρία θαλάσσιων μεταφορών, είναι κύριος του Rosella, ενός πλοίου υπό φινλανδική σημαία που πραγματοποιεί το δρομολόγιο μεταξύ Ταλίν και Ελσίνκι.

Τα μέλη του πληρώματος του Rosella ανήκουν στη συνδικαλιστική οργάνωση Ένωση Φιλανδών Ναυτικών (FSU), η οποία είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών (ITF).

Τον Οκτώβριο του 2003, η Viking Line γνωστοποίησε στην FSU την πρόθεσή της να μετανηολογήσει το Rosella, του οποίου η εκμετάλλευση ήταν ζημιογόνος, στην Εσθονία, όπου είχε μια θυγατρική εταιρία, προκειμένου να μπορεί να απασχολεί εσθονικό πλήρωμα, αμειβόμενο με μισθούς κατώτερους από αυτούς που καταβάλλονται στη Φινλανδία, τούτο δε προκειμένου να μπορέσει να ανταγωνιστεί άλλα πλοία που εκτελούν το ίδιο δρομολόγιο.

Τον Νοέμβριο του 2003, κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε η FSU, η ITF απέστειλε εγκύκλιο σε όλα τα μέλη της, επιβάλλοντάς τους, επ’ απειλή κυρώσεως, να μην αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τη
Viking Line.

Τούτο είχε ως αποτέλεσμα να εμποδιστούν οι εσθονικές συνδικαλιστικές οργανώσεις να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τη Viking Line.

Τον Αύγουστο του 2004, μετά την προσχώρηση της Εσθονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Viking Line, αποφασισμένη να νηολογήσει το ζημιογόνο πλοίο υπό εσθονική σημαία, προσέφυγε στη δικαιοσύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο που η ITF είχε την έδρα της.

Η Viking Line ζήτησε να υποχρεωθούν, αφενός, η ITF να αποσύρει την εγκύκλιο και, αφετέρου, η FSU να μην παρεμποδίζει την άσκηση του δικαιώματός της εγκαταστάσεως όσον αφορά τη μετανηολόγηση του Rosella.

Το Εφετείο, που επιλήφθηκε της υποθέσεως κατόπιν εφέσεως που άσκησαν η FSU και η ITF, υπέβαλε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ορισμένα προδικαστικά ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή στην υπόθεση αυτή των κανόνων της Συνθήκης περί της ελευθερίας εγκαταστάσεως και σχετικά με το αν οι δράσεις της FSU και της ITF συνιστούσαν αδικαιολόγητο περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Καταρχάς, το Δικαστήριο τονίζει ότι οι κανόνες της Συνθήκης περί της ελευθερίας εγκαταστάσεως έχουν εφαρμογή σε συλλογική δράση αναληφθείσα από συνδικαλιστική οργάνωση ή από ένωση συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά επιχειρήσεως, προκειμένου η τελευταία αυτή να αναγκαστεί να συνάψει συλλογική σύμβαση της οποίας το περιεχόμενο μπορεί να την αποτρέψει από το να κάνει χρήση της ελευθερίας αυτής.

Το Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι, στο πλαίσιο συμβάσεως με την οποία σκοπείται η κατά τρόπο συλλογικό ρύθμιση της έμμισθης εργασίας, οι διατάξεις περί της ελευθερίας εγκαταστάσεως παρέχουν δικαιώματα σε ιδιωτική επιχείρηση δυνάμενα να αντιταχθούν σε συνδικαλιστική οργάνωση ή σε ένωση συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά την άσκηση της αυτόνομης εξουσίας που διαθέτουν βάσει της συνδικαλιστικής ελευθερίας να διαπραγματεύονται με τους εργοδότες ή τις επαγγελματικές οργανώσεις τους όρους εργασίας και αμοιβής των εργαζόμενων.

Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι οι προϋποθέσεις νηολογήσεως των πλοίων δεν πρέπει να αποτελούν πρόσκομμα στην ελευθερία εγκαταστάσεως.

Σχόλια