ΔΕΚ: Απόφαση για ρήτρα διαδικασίας σε συμβόλαια ναύλωσης

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάνθηκε ότι η έκδοση από δικαστήριο κράτους μέλους διαταγής που απαγορεύει σε ένα πρόσωπο να κινήσει ή να συνεχίσει διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων άλλου κράτους μέλους, επειδή μια τέτοια διαδικασία αντιβαίνει προς συμφωνία διαιτησίας, είναι ασύμβατη με τον κανονισμό.
Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνει, επίσης, η Σύμβαση της Νέας Υόρκης κατά την οποία το δικαστήριο ενός των συμβαλλομένων κρατών, επιληφθέν αγωγής επί θέματος ως προς το οποίο τα μέρη έχουν συνάψει συμφωνία διαιτησίας, θα παραπέμπει τα μέρη σε διαιτησία, κατόπιν αιτήσεως ενός εξ αυτών, εκτός αν διαπιστώνει ότι η εν λόγω συμφωνία είναι άκυρη, ανενεργής ή μη επιδεκτική εφαρμογής.
Η Σύμβαση της Νέας Υόρκης περί διαιτησίας ορίζει ότι δικαστήριο το οποίο έχει επιληφθεί αγωγής επί θέματος ως προς το οποίο τα μέρη έχουν συνάψει συμφωνία, θα παραπέμπει τα μέρη σε διαιτησία, κατόπιν αιτήσεως ενός εξ αυτών, εκτός αν διαπιστώνει ότι η εν λόγω συμφωνία είναι άκυρη, ανενεργής ή μη επιδεκτική εφαρμογής.
Ο κοινοτικός κανονισμός περί διεθνούς δικαιοδοσίας αποκλείει τη διαιτησία από το πεδίο εφαρμογής του. Προβλέπει, επίσης, ότι το δικαστήριο του τόπου όπου συνέβη ή ενδέχεται να συμβεί το ζημιογόνο γεγονός μπορεί να επιληφθεί διαφοράς που έχει ως αντικείμενο ενοχές εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας.
Τον Αύγουστο του 2000, το Front Comor, πλοίο ιδιοκτησίας της West Tankers, ναυλωμένο από την Erg Petroli SpA, προσέκρουσε, στις Συρακούσες (Ιταλία), σε προκυμαία ανήκουσα στην Erg, προκαλώντας ζημίες. Η σύμβαση ναυλώσεως υπόκειτο στο αγγλικό δίκαιο και περιείχε συμφωνία προβλέπουσα διαιτησία στο Λονδίνο.
Η Erg στράφηκε στους ασφαλιστές της, Allianz και Generali, ζητώντας αποζημίωση μέχρι του ορίου που προέβλεπε η ασφαλιστική της κάλυψη και κίνησε, στο Λονδίνο, διαιτητική διαδικασία κατά της West Tankers για το υπόλοιπο της ζημίας. Η West Tankers δεν αποδέχθηκε την ευθύνη της για τις προκληθείσες από την πρόσκρουση ζημίες.
Μετά την εκ μέρους τους καταβολή στην Erg, δυνάμει των ασφαλιστηρίων συμβάσεων, της αποζημιώσεως για τη ζημία που υπέστη, οι Allianz και Generali άσκησαν αγωγή κατά της West Tankers με αίτημα να τους αποδοθούν τα ποσά που κατέβαλαν στην Erg. Η West Tankers προέβαλε ένσταση αναρμοδιότητας του εν λόγω δικαστηρίου, στηριζόμενη στην ύπαρξη διαιτησίας.
Παραλλήλως, η West Tankers κίνησε διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου ζητώντας να υπαχθεί η διαφορά στη διαιτησία δυνάμει της περιεχομένης στη σύμβαση ναυλώσεως συμφωνίας διαιτησίας.
Η West Tankers ζήτησε, επίσης, την έκδοση διαταγής απαγορεύουσας στους δύο ασφαλιστικούς φορείς να κινήσουν οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, πλην της διαιτησίας, ή να συνεχίσουν την κινηθείσα ενώπιον του ιταλικού δικαστηρίου διαδικασία.
Η Βουλή των Λόρδων, η οποία ανέλαβε την έφεση στο πλαίσιο της διαδικασίας που κινήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο διαδικασίας, ζήτησε από το Δικαστήριο να διευκρινίσει αν ο κανονισμός επιτρέπει σε δικαιοδοτικά όργανα κράτους μέλους να επιβάλουν σε ένα πρόσωπο την απαγόρευση κινήσεως ή συνεχίσεως ένδικης διαδικασίας σε άλλο κράτος μέλος, επειδή μια τέτοια διαδικασία παραβιάζει συμφωνία διαιτησίας, λαμβανομένου υπόψη ότι η διαιτησία αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.
Με την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η ενώπιον της Βουλής των Λόρδων διαδικασία που έχει ως αντικείμενο την επιβολή απαγορεύσεως επί ενός προσώπου να κινήσει ή να συνεχίσει ενώπιον δικαστηρίου άλλου κράτους μέλους ένδικη διαδικασία, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.
Αγωγή ασκηθείσα ενώπιον του ιταλικού δικαστηρίου με αντικείμενο αίτημα αποζημιώσεως εμπίπτει, όμως, στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Ομοίως, το προκαταρκτικό ζήτημα ελέγχου του κύρους και της δυνατότητας εφαρμογής της συμφωνίας διαιτησίας, το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί προκειμένου να καθοριστεί η επί της ουσίας δικαιοδοσία του ιταλικού δικαστηρίου εμπίπτει, επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Σχόλια