ΔΕΚ: “Το κοινοτικό σύστημα επίδοσης εφαρμόζεται και στις εξώδικες πράξεις”

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απεφάνθη ότι οι εξώδικες πράξεις που δε συνδέονται με ένδικη διαδικασία, όπως οι συμβολαιογραφικές πράξεις, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ενδοκοινοτικού συστήματος επιδόσεως και κοινοποιήσεως.

Η δικαστική συνεργασία βάσει του συστήματος αυτού μπορεί να υπάρξει τόσο στο πλαίσιο ένδικης διαδικασίας όσο και εκτός αυτής.

Ο κανονισμός περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως σκοπεί στη μεταξύ των κρατών μελών καλύτερη και ταχύτερη διαβίβαση των δικαστικών και εξωδίκων πράξεων προς επίδοση και κοινοποίηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Τον Οκτώβριο του 2007, η Roda Golf & Beach Resort SL, εταιρία ισπανικού δικαίου, προέβη στην κατάρτιση πράξεως ενώπιον συμβολαιογράφου με έδρα το de San Javier (Murcia, Ισπανία) προκειμένου να διαβιβασθούν, σύμφωνα με τον κανονισμό περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως, δεκαέξι επιστολές απευθυνόμενες σε αποδέκτες εγκατεστημένους στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, μέσω του γραμματέα του Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Javier.

Οι επιστολές αυτές ενημέρωναν τους αποδέκτες για την καταγγελία συμβάσεων πωλήσεως ακινήτου που είχαν συναφθεί μεταξύ της εταιρίας αυτής και των εν λόγω αποδεκτών.

Από το περιεχόμενο των επιστολών αυτών δεν προκύπτει σχέση με εκκρεμή ένδικη διαδικασία.

Ο γραμματέας αρνήθηκε να διαβιβάσει την επίμαχη πράξη στις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, για τον λόγο ότι εκ μέρους του κοινοποίηση γίνεται μόνο στο πλαίσιο ένδικης διαδικασίας και ότι, επομένως, η προκειμένη περίπτωση δεν ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως. Η Roda Golf άσκησε ανακοπή κατά της αποφάσεως αυτής. Το Πρωτοδικείο του San Javier, το οποίο επιλήφθηκε της ανακοπής, ρώτησε το ΔΕΚ αν η επίδοση ή η κοινοποίηση εξωδίκων πράξεων εκτός ένδικης διαδικασίας, σε περίπτωση κατά την οποία διενεργείται μεταξύ ιδιωτών, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού.

Σχόλια