ΔΕΚ: Για 1η φορά αξιοποίηση της νέας διαδικασίας express

0

 

Ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκήθηκε προσφυγή ακυρώσεως κατά δύο αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις οποίες το όργανο αυτό, αφενός, απέρριψε την προσφορά των δύο εταιριών που είχαν υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο διαγωνισμού που προκηρύχθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2014 για την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας και βοήθειας προς το προσωπικό και τους επισκέπτες (τομέας 1) και εξωτερικής επιτήρησης (τομέας 2) στις εγκαταστάσεις του στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) και, αφετέρου, ανέθεσε το αντικείμενο της σύμβασης σε άλλον διαγωνιζόμενο.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή των GSA et SGI κρίνοντας, αφενός, ότι το Κοινοβούλιο δεν παραβίασε ούτε την αρχή της αναλογικότητας ούτε την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στο Βέλγιο και εκείνων που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος ούτε την αρχή του ανοίγματος των δημοσίων συμβάσεων σε όσο το δυνατόν ευρύτερο ανταγωνισμό και, αφετέρου, ότι το Κοινοβούλιο δεν παρεμπόδισε την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

Στην υπόθεση αυτή, το Γενικό Δικαστήριο εφάρμοσε για πρώτη φορά το άρθρο 151, παράγραφος 2, του νέου Κανονισμού Διαδικασίας του, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου  2015, άρθρο το οποίο του επιτρέπει να αποφασίσει αυτεπαγγέλτως να εκδικάσει μια υπόθεση με ταχεία διαδιικασία. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Κανονισμού αυτού, η υπόθεση εκδικάστηκε κατά προτεραιότητα, γεγονός που επέτρεψε στο Γενικό Δικαστήριο να αποφανθεί εντός χρονικού διαστήματος τεσσερισήμισι μηνών.

Σχόλια