ΔΕΕ: Δεν είναι δυνατή η καταχώριση του σημείου «france.com» ως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

 

Το 2014, ο Jean-Noël Frydman, ο οποίος εν συνεχεία μεταβίβασε τα δικαιώματά του στην αμερικανική εταιρία France.com, ζήτησε από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) την καταχώριση ως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ανωτέρω εικονιστικών σημείων για υπηρεσίες διαφήμισης, για υπηρεσίες σχετικές με ταξίδια και για διαδικτυακές δημοσιεύσεις.

Η Γαλλία άσκησε ανακοπή επικαλούμενη το ανωτέρω σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο είχε καταχωρίσει το 2010 στο EUIPO.

Το EUIPO δέχθηκε την ανακοπή της Γαλλίας κρίνοντας ότι τα επίμαχα σημεία παρουσίαζαν συνολικά υψηλό βαθμό ομοιότητας και κάλυπταν όμοιες ή παρόμοιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορούσε να αποκλειστεί ο κίνδυνος σύγχυσης. Εν συνεχεία, η εταιρία France.com προσέφυγε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας την ακύρωση της αρνητικής για αυτήν απόφασης του EUIPO.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της εταιρίας France.com και επιβεβαιώνει συνεπώς ότι το σημείο της εταιρίας αυτής δεν μπορεί να καταχωριστεί ως σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Γενικό Δικαστήριο εξετάζει ιδίως το σκεπτικό του EUIPO σχετικά με τη σύγκριση των αντιπαρατιθέμενων σημείων και την ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης. Όσον αφορά την οπτική σύγκριση των σημείων, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει, σε αντίθεση με το EUIPO, ότι, λαμβανομένων υπόψη των διαφορών τους ως προς τα επιμέρους στοιχεία τους και τη γενική οπτική διαμόρφωσή τους, τα αντιπαρατιθέμενα σημεία, συνολικώς εκτιμώμενα, παρουσιάζουν ελάχιστη ομοιότητα. Από φωνητικής άποψης, το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει το σκεπτικό του EUIPO ότι τα αντιπαρατιθέμενα σημεία είναι σχεδόν πανομοιότυπα, κρίνοντας ότι μεγάλος αριθμός καταναλωτών θα αναφέρονται στο σημείο της εταιρίας France.com μόνο με τον όρο «france», δεδομένου ότι η κατάληξη «.com» γίνεται κατανοητή ως ένδειξη ιστοτόπου. Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι, όπως εκτίμησε το EUIPO, τα αντιπαρατιθέμενα σημεία είναι παρόμοια από εννοιολογικής άποψης, δεδομένου ότι απεικονίζουν την ίδια έννοια (ήτοι τη Γαλλία, τον Πύργο του Άιφελ και τα χρώματα της γαλλικής σημαίας), ενώ η παρουσία του λεκτικού στοιχείου «.com» στο σημείο της εταιρίας France.com ουδόλως αναιρεί την εννοιολογική ταύτισή τους.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αντιπαρατιθέμενα σημεία καλύπτουν τις ίδιες ή παρόμοιες υπηρεσίες και παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό ομοιότητας από φωνητικής και εννοιολογικής άποψης, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης. Επομένως, όπως αποφάσισε το EUIPO, η Γαλλία δικαιούται να αντιταχθεί στην καταχώριση του σημείου france.com.

 

Σχόλια