Διαβούλευση για την Κατάχρηση Αγοράς και την προστασία των επενδυτών

0

Ο νέος κανονισμός έχει σαν στόχο την ενίσχυση της ακεραιότητας της αγοράς και της προστασίας των επενδυτών μέσα από την επικαιροποίηση και την ενίσχυση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για την κατάχρηση αγοράς, την επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε νέες αγορές και στρατηγικές διαπραγμάτευσης και με την πρόταση νέων προαπαιτούμενων.

Το Κείμενο Διαβούλευσης παρουσιάζει θέσεις και εναλλακτικές επιλογές σε αυτά τα θέματα που η ΕSMA θα πρέπει να αναπτύξει εκτελεστικά μέτρα για τον Κανονισμό για την Κατάχρηση Αγοράς, όπως μέσω Κανονιστικών Τεχνικών Προτύπων, Κατ’ Εξουσιοδότηση Πράξεων και Κατευθυντήριων Οδηγιών. Αυτά τα εκτελεστικά μέτρα είναι θεμελιώδους σημασίας για το νέο πλαίσιο, καθώς προδιαγράφουν πως το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού για την Κατάχρηση Αγοράς θα εφαρμοσθεί στην πράξη από τους συμμετέχοντες στην αγορά, τις πλατφόρμες διαπραγμάτευσης, τους επενδυτές, τις εισηγμένες εταιρείες και τα πρόσωπα που σχετίζονται με τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Αναπτύσσοντας τις ρυθμιστικές εναλλακτικές επιλογές, η ESMA, όπου υπάρχουν παρόμοια προαπαιτούμενα στο πλαίσιο της ισχύουσας Οδηγίας για την Κατάχρηση Αγοράς, έχει λάβει υπόψη της τα υπάρχοντα κείμενα Επιπέδου 2, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ESMA/CESR για τις θέσεις του Κειμένου Διαβούλευσης, λαμβάνοντας υπόψη το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού για την Κατάχρηση Αγοράς.

Το Κείμενο Διαβούλευσης βασίζεται στο κείμενο του Κανονισμού για την Κατάχρηση Αγοράς 1 που συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Ιουνίου 2013. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή απαντήσεων είναι η Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014.

Πεδία πολιτικής του Κανονισμού για την Κατάχρηση Αγοράς

Το Κείμενο Διαβούλευσης καλύπτει 10 θεματικές ενότητες του Κανονισμού για την Κατάχρηση Αγοράς όπου αναμένεται η ESMA να υποβάλει προτάσεις:

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώνονται από τα προγράμματα επαναγοράς τίτλων και τα μέτρα σταθεροποίησης για να τύχουν των εξαιρέσεων από τις απαγορεύσεις για κατάχρηση αγοράς,

• Μέτρα και διαδικασίες που απαιτούνται για το χειρισμό φημών /καταγγελιών,

• Δείκτες και σημάδια χειραγώγησης αγοράς,

• Κριτήρια για τη δημιουργία Αποδεκτών Πρακτικών Αγοράς,

• Μέτρα, συστήματα και διαδικασίες που πρέπει να υπάρχουν για το σκοπό υποβολής αναφορών ύποπτων συναλλαγών και εντολών καθώς και το περιεχόμενό τους και τη μορφή τους,

• Θέματα που σχετίζονται με την δημοσίευση εσωτερικής πληροφόρησης και τις προϋποθέσεις για την καθυστέρηση δημοσιοποίησης εσωτερικής πληροφόρησης,

• Μορφή της λίστας των προσώπων που κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση,

• Θέματα που σχετίζονται με την υποβολή αναφορών και την δημοσιοποίηση των συναλλαγών των προσώπων που κατέχουν διευθυντικές θέσεις,

• Μέτρα για την δίκαιη παρουσίαση και την δημοσιοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων από αυτούς που προετοιμάζουν και διαχέουν τις επενδυτικές συστάσεις και αναλύσεις,

• Υποβολή αναφορών των παραβάσεων και σχετικών διαδικασιών.

Σχόλια