Δικαίωση Γερμανίας στο Πρωτοδικείο για τα δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου

0

Το Πρωτοδικείο ακύρωσε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί μη συμβατού με το κοινοτικό δίκαιο των προβλεπομένων στη Γερμανία «εκ των υστέρων προσαρμογών» δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

Η Κομισιόν δεν απέδειξε ότι οι εκ των υστέρων μειώσεις τις οποίες προβλέπει το γερμανικό εθνικό σχέδιο κατανομής δεν είναι σύμφωνες με τα κριτήρια της οδηγίας περί θεσπίσεως συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της ΕΕ.

Σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ θεσπίζεται ένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της ΕΕ, προκειμένου να προωθηθεί η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ιδίως του διοξειδίου του άνθρακα, κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και οικονομικώς αποτελεσματικό.

Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις εγκαταστάσεις που απαριθμούνται στην οδηγία υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση και χορήγηση δικαιωμάτων που κατανέμονται σύμφωνα με εθνικά σχέδια κατανομής (ΕΣΚ).

Εφόσον ένας φορέας εκμεταλλεύσεως κατορθώνει να μειώσει τις εκπομπές του, μπορεί να διαθέσει τα πλεονασματικά δικαιώματά του σε φορείς εκμεταλλεύσεως εγκαταστάσεων των οποίων οι εκπομπές υπερβαίνουν το όριο.

Στις 31 Μαρτίου 2004, η Γερμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή το ΕΣΚ της για την περίοδο 2005-2007. Το ΕΣΚ αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα μειώσεως, σε ορισμένες περιπτώσεις τις οποίες καθορίζει, της ποσότητας των δικαιωμάτων που χορηγούνται σε μια εγκατάσταση κατά την περίοδο κατανομής.

Το γερμανικό ΕΣΚ προβλέπει επίσης ότι τα δικαιώματα εκπομπής τα οποία δεν χορηγήθηκαν ή ανακλήθηκαν μεταφέρονται στο απόθεμα. Τα δικαιώματα αυτά είναι διαθέσιμα για τους νεοεισερχομένους οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο γερμανικό έδαφος.

Η Επιτροπή, με απόφαση της 7ης Ιουλίου 2004, έκρινε ότι τα μέτρα εκ των υστέρων προσαρμογής που προέβλεπε το γερμανικό ΕΣΚ δεν ήταν σύμφωνα με ορισμένα από τα κριτήρια του παραρτήματος III της οδηγίας και ζήτησε την κατάργησή τους. Η Γερμανία ζήτησε από το Πρωτοδικείο να ακυρώσει την απόφαση αυτή.

Το Πρωτοδικείο κρίνει ότι η Επιτροπή παρερμήνευσε το περιεχόμενο του κριτηρίου αυτού, όπως ερμηνεύεται με γνώμονα τους σκοπούς της οδηγίας, καθόσον έκρινε τις επίμαχες εκ των υστέρων προσαρμογές αντίθετες προς τις διατάξεις της οδηγίας.

Το Πρωτοδικείο απεφάνθη ότι η Επιτροπή παρερμήνευσε τις προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως καθόσον δεν απέδειξε ότι παρόμοιες καταστάσεις αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο.

Σχόλια