Δικαστήριο της Ε.Ε.: οι υποχρεώσεις των κρατών – μελών σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές του διοξειδίου του αζώτου

0

Σύμφωνα με την Οδηγία, ως προς το διοξείδιο του αζώτου, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε υπέρβαση των οικείων οριακών τιμών μετά την 1.1.2010. Εντούτοις, προβλέπεται ότι, όταν σε συγκεκριμένες ζώνες ή οικισμούς με ιδιαιτέρως δύσκολες συνθήκες, είναι αδύνατο να τηρηθούν οι οριακές τιμές πριν από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, το οικείο κράτος-μέλος μπορεί να ζητήσει παράταση της προθεσμίας, μέχρι την 1.1.2015, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκπονήσει σχέδιο από το οποίο να προκύπτει με ποιον τρόπο θα εξασφαλιστεί η απαιτούμενη συμμόρφωση.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο σημειώθηκε, κατά το 2010, υπέρβαση των οριακών τιμών του διοξειδίου
του αζώτου σε 40 από τις 43 ζώνες στις οποίες έχει χωριστεί το κράτος-μέλος για τους σκοπούς
της Οδηγίας. Η Μ.Κ.Ο για το περιβάλλον, ClientEarth, προσέφυγε ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων με αίτημα να υποχρεωθεί η βρετανική κυβέρνηση να αναθεωρήσει τα ως άνω σχέδια, ώστε να προκύπτει με ποιον ακριβώς τρόπο επρόκειτο να επιτευχθεί η συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές για το διοξείδιο του αζώτου.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ζητεί από το Δ.Ε.Ε να διευκρινίσει αν το οικείο κράτος μέλος, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης πριν από την 1.1.2010, οφείλει να αιτηθεί παράταση της προθεσμίας, καθώς επίσης και κατά πόσον η εκπόνηση του προβλεπόμενου σχεδίου συνδέεται με την εξέταση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του κράτους-μέλους ή όχι.

Με το υπ’ αριθμ. 153/2014 Δελτίο Τύπου, το Δ.Ε.Ε. απεφάνθη πως η Οδηγία ορίζει την απαγόρευση σε κάθε υπέρβαση των οριακών τιμών, όπερ ισοδυναμεί με υποχρέωση επιτεύξεως συγκεκριμένου αποτελέσματος, ενώ δυνατότητα παρατάσεως της προθεσμίας αναγνωρίζεται μόνον όταν εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά προβλήματα συμμορφώσεως, με ταυτόχρονη υποβολή σχετικής αίτησης για παράταση σε κάθε περίπτωση που αντικειμενικά προκύπτει, ότι η συμμόρφωση δεν θα είναι εφικτή σε συγκεκριμένη ζώνη ή οικισμό.
 

Σχόλια