Δημιουργία ενιαίου πανευρωπαϊκού φορέα προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

0

Ο Ευρωπαίος νομοθέτης εισήγαγε το 2012 νόμο για τη δημιουργία νομικού πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας σε ενιαίο πανευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό τη συγκέντρωση των εθνικών νομοθεσιών των κρατών-μελών. Με αυτό τον τρόπο, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να υποβάλει το αίτημα για προστασία της πρωτότυπης δημιουργίας του στον ενιαίο ευρωπαϊκό φορέα, ενώ συγχρόνως θα μπορεί να απευθυνθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει επιφορτιστεί επιπλέον με την αρμοδιότητα άρσης των αμφισβητήσεων που εγείρονται αναφορικά με τα χορηγούμενα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Η Ισπανία κατέθεσε αντιρρήσεις στην προτεινόμενη νομοθεσία, θεωρώντας την πρωτοβουλία κενό γράμμα, καθώς για την ορθή εισαγωγή του, αφενός απαιτείται η συγκατάθεση όλων των κρατών – μελών για την υπογραφή της ίδρυσης του Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, και αφετέρου, θα δημιουργήσει στους Ισπανούς πολίτες ανασφάλεια δικαίου η πρόταση να αποτελούν επίσημες γλώσσες του Δικαστηρίου μόνο τα αγγλικά, τα γερμανικά και τα γαλλικά.

Σε σχετική γνωμοδότηση, ο Γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ε.Ε., κ. Ιβ Μποτ, παρότρυνε το Δικαστήριο να απορρίψει τις αιτιάσεις της Ισπανίας. Σημείωσε επίσης, ότι το νέο σύστημα βελτιώνει απλώς τη διαδικασία χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και παραχωρεί στα κράτη – μέλη την εξουσία να καθορίσουν τα τέλη ανανέωσης και το ύψος του ποσού που διανέμεται στους δικαιούχους, ενώ τέλος, αναφέρει ότι το νέο σύστημα δεν αλλάζει τις διαδικασίες που ήδη εφαρμόζονται δυνάμει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του 1973 για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

 

Σχόλια