Δημοσιεύθηκε η νέα Οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

0

 

Δημοσιεύθηκε εχθές, 19 Ιουνίου 2018, στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ «για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ».

 

Σχόλια