ΕΕ: Ενίσχυση της προστασίας των εμπορικών σημάτων

0

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε δέσμη πρωτοβουλιών και μια σειρά μεταρρυθμίσεων ώστε να βελτιωθεί η προστασία των εμπορικών σημάτων και να ενισχυθεί η επιχειρηματική καινοτομία.

Με τη μεταρρύθμιση επιδιώκεται ο εξορθολογισμός και η εναρμόνιση των διαδικασιών καταχώρισης, ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων διατάξεων και η ενίσχυση της ασφάλειας του δικαίου με την τροποποίηση παρωχημένων διατάξεων. Παράλληλα, η προτεινόμενη δέσμη περιλαμβάνει τρεις πρωτοβουλίες: την αναδιατύπωση της Οδηγίας του 1989 (κωδικοποιημένη σήμερα ως 2008/95/EC) για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, την αναθεώρηση του Κανονισμού του 1994 (κωδικοποιημένου σήμερα ως 207/2009/EC) για το κοινοτικό εμπορικό σήμα και την αναθεώρηση του Κανονισμού του 1995 της Επιτροπής (2869/95) σχετικά με τα πληρωτέα προς το Γραφείο εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά τέλη.

«Τα εμπορικά σήματα υπήρξαν η πρώτη επιτυχία της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Η εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών το 1989 και η δημιουργία του κοινοτικού εμπορικού σήματος το 1994 άνοιξαν το δρόμο για άλλα εργαλεία προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως η προστασία των σχεδίων και το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Σήμερα, 20 χρόνια αργότερα, είμαι πολύ περήφανος να ανακοινώσω ότι το ευρωπαϊκό σύστημα των εμπορικών σημάτων άντεξε τη δοκιμή του χρόνου. Δεν χρειάζεται μεγάλη αναμόρφωση αφού τα θεμέλια του συστήματος συνεχίζουν να αντέχουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Στόχος μας είναι ένας καλά στοχοθετημένος εκσυγχρονισμός προκειμένου η προστασία του εμπορικού σήματος να καταστεί ευκολότερη, φθηνότερη και αποτελεσματικότερη», δήλωσε ο Michel Barnier, Επίτροπος αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά.

Σχόλια