Ε.Ε: Νέα μέτρα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους δείκτες αναφοράς

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε σήμερα σχέδιο νομοθετικού πλαισίου για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας των δεικτών αναφοράς.

Υπενθυμίζεται, ότι δείκτης αναφοράς είναι ένα στατιστικό μέτρο που υπολογίζεται με βάση ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο βασικών δεδομένων και το οποίο χρησιμοποιείται ως τιμή αναφοράς, για ένα χρηματοοικονομικό μέσο ή μια χρηματοοικονομική σύμβαση ή για τη μέτρηση των επιδόσεων ενός επενδυτικού κεφαλαίου.

Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν την αρτιότητα και την αξιοπιστία των δεικτών αναφοράς, θα διευκολύνουν την πρόληψη και τον εντοπισμό της παραποίησής τους, ενώ παράλληλα θα ρυθμίζονται και τα ζητήματα της ευθύνης για τους δείκτες καθώς και του εποπτικού ρόλου των αρμόδιων αρχών. Οι κανόνες αυτοί συμπληρώνουν τις προτάσεις της Επιτροπής που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τον Ιούνιο του 2013, οι οποίες αποσκοπούν στο να καταστεί η παραποίηση των δεικτών αναφοράς αδίκημα κατάχρησης αγοράς, το οποίο επισύρει αυστηρές διοικητικές κυρώσεις.

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι σε πολλές ευρωπαϊκές και αμερικανικές τράπεζες επιβλήθηκαν πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ, εξαιτίας της χειραγώγησης του Διατραπεζικού Επιτοκίου του Λονδίνου (LIBOR) και του Διατραπεζικού Επιτοκίου Δανεισμού σε ευρώ (EURIBOR), ενώ διεξάγονται έρευνες για καταγγελίες χειραγώγησης δεικτών αναφοράς βασικών εμπορευμάτων (π.χ. πετρελαίου, φυσικού αερίου και βιοκαυσίμων) και συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, αρμόδιο για ζητήματα Εσωτερικής Αγοράς, Michel Barnier, «Οι δείκτες αναφοράς βρίσκονται στον πυρήνα του χρηματοοικονομικού συστήματος: έχουν καθοριστική σημασία για τις αγορές μας, καθώς και για τα ενυπόθηκα δάνεια και τις αποταμιεύσεις εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Ωστόσο, μέχρι σήμερα εξακολουθούν να βρίσκονται εν γένει εκτός ρυθμιστικού ή εποπτικού πλαισίου. Τα σκάνδαλα και οι ισχυρισμοί για χειραγώγηση των δεικτών αναφοράς έχουν υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στις αγορές. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη. Σύμφωνα με τις σημερινές προτάσεις, όλοι οι φορείς που παρέχουν δείκτες αναφοράς θα πρέπει, για πρώτη φορά, να έχουν σχετική άδεια και να εποπτεύονται. Τα προτεινόμενα μέτρα θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την αξιοπιστία, τη σταθερότητα και την ποιότητα σημαντικών δεικτών αναφοράς».
 

Σχόλια