ΕΕ: Παρουσίαση του πρώτου Πίνακα αποτελεσμάτων για τη Δικαιοσύνη στα 27 κράτη-μέλη

0

Ένα νέο εργαλείο για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών δικαιοδοτικών συστημάτων παρουσίασε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για τον «Πίνακα αποτελεσμάτων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη» (EU Justice Scoreboard) [PDF], στον οποίο θα περιέχονται συγκρίσιμα και αντικειμενικά στατιστικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης και στα 27 ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Το νέο εργαλείο θα βοηθήσει στην ποιοτική βελτίωση των ευρωπαϊκών δικαιοδοτικών συστημάτων, η οποία αποτελεί βασική παράμετρο στην προσπάθεια της ΕΕ για συντονισμό της οικονομικής πολιτικής της Ένωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Ο Πίνακας θα αποτελεί στην ουσία ένα συλλογικό εγχείρημα ανταλλαγής συγκρίσιμων πληροφοριών που θα στηρίζεται κυρίως σε δεδομένα που παραχωρούνται από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Κατά βάση στον Πίνακα θα απεικονίζονται δεδομένα που σχετίζονται με την αποτελεσματική λειτουργία της δικαιοσύνης, δηλαδή δεδομένα για τη διάρκεια των διαδικασιών, το ρυθμό επίλυσης υποθέσεων και τον αριθμό εκκρεμών διαφορών. Επιπλέον, θα παρέχονται στοιχεία για την εκπαίδευση των δικαστών σε κάθε δικαιοδοτικό σύστημα, την χρήση τεχνολογιών στα δικαστήρια, τις δικαστικές διαδικασίες και την εφαρμογή τυχόν εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών.

Από τον φετινό Πίνακα αποτελεσμάτων για το 2013 προέκυψαν ορισμένα ενδιαφέροντα πορίσματα σχετικά με παραμέτρους των δικαιοδοτικών συστημάτων που επηρεάζουν το επιχειρηματικό και επενδυτικό κλίμα. Παρατηρήθηκε ιδίως ότι η χρονική διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών ποικίλλει σημαντικά από το ένα κράτος στο άλλο, ενώ στο 1/3 των κρατών-μελών η διάρκεια ήταν τουλάχιστον διπλάσια από αυτή που ισχύει στην πλειονότητα των κρατών-μελών. Στον ίδιο Πίνακα (2013) προέκυψαν επίσης ενθαρρυντικά πορίσματα για την χρήση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών (πχ διαμεσολάβηση) στην ελάφρυνση του φόρτου εργασιών των δικαστηρίων. Τα συμπεράσματα του φετινού Πίνακα θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση ειδικών αναλύσεων για κάθε κράτος-μέλος, ενώ στη συνέχεια η Επιτροπή θα στηριχθεί σε αυτές τις αναλύσεις και θα εκδώσει ειδικές συστάσεις ανά χώρα, στις περιπτώσεις που το κρίνει απαραίτητο.

Την χρησιμότητα του νέου Πίνακα Αποτελεσμάτων για τα ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά συστήματα ανέδειξε η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Viviane Reding. Η Reding συνέδεσε την αποτελεσματικότητα των συστημάτων δικαιοσύνης με την ελκυστικότητα ενός κράτους για τους επενδυτές και εξέφρασε την πεποίθησή της ότι ο Πίνακας θα βοηθήσει την Ένωση και τα κράτη στην επίτευξη του στόχου ποιοτικότερης δικαιοσύνης προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων.

Σχόλια