ΕΕ: Προστασία από τις διακρίσεις και εκτός του χώρου εργασίας

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας που προβλέπει την προστασία από τις διακρίσεις λόγω ηλικίας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού και θρησκείας εκτός του χώρου εργασίας.
Αυτή η νέα οδηγία θα εξασφαλίζει ίση μεταχείριση στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανόμενης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της παροχής και πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες που είναι εμπορικά διαθέσιμα στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της κατοικίας.
Οι έρευνες του ευροβαρόμετρου δείχνουν ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων υποστηρίζει αυτή τη νομοθεσία: 77% υποστηρίζουν μέτρα για την προστασία των ατόμων από τις διακρίσεις στην εκπαίδευση και 68% από τις διακρίσεις στην πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες.
«Το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση είναι θεμελιώδες, αλλά εκατομμύρια ατόμων στην ΕΕ συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις στην καθημερινή τους ζωή. Επί του παρόντος, υπάρχει ανισότητα στην ίδια την κοινοτική νομοθεσία επειδή τα άτομα προστατεύονται από τις διακρίσεις έξω από τον εργασιακό χώρο μόνο λόγω φύλου και φυλετικής ή εθνοτικής προέλευσης. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ίση μεταχείριση σε κάθε τομέα» είπε ο Βλάντιμιρ Σπίντλα, επίτροπος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και τις ίσες ευκαιρίες και συμπλήρωσε, «τα μέτρα που προτείνουμε είναι ανάλογα και λογικά, παρέχουν ασφάλεια δικαίου στις επιχειρήσεις και στους χρήστες αγαθών και υπηρεσιών και τηρούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των διάφορων τομέων καθώς επίσης και των εθνικών παραδόσεων».
Η σημερινή πρόταση θα διαμορφώσει ίσους όρους σε ολόκληρη την ΕΕ δεδομένου ότι μερικά κράτη μέλη έχουν ήδη πολύ εκτενή εθνική προστασία έναντι των διακρίσεων.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει επανειλημμένα την υποβολή τέτοιας οριζόντιας πρότασης, ενώ οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, κάλεσαν, τον Δεκέμβριο του 2007, τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση των διακρίσεων.
Η οδηγία θα απαγορεύει τις άμεσες και έμμεσες διακρίσεις καθώς επίσης και την παρενόχληση και τα αντίποινα.
Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, η απαγόρευση των διακρίσεων θα περιλαμβάνει γενική προσβασιμότητα καθώς και την αρχή της «εύλογης προσαρμογής» που χρησιμοποιείται ήδη στην υπάρχουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εντούτοις, θα αποφύγει να επιβάλει ένα δυσανάλογο φορτίο στους παρόχους υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τους πόρους της οργάνωσης, τη φύση της, το εκτιμώμενο κόστος, τον κύκλο ζωής των αγαθών και των υπηρεσιών και τα πιθανά οφέλη της αυξανόμενης πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρίες.
Η πρόταση οδηγίας αναγγέλλει επίσης την οργάνωση μιας νέας ομάδας κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων για να ενισχύσει το διάλογο μεταξύ των κρατών μελών στις πολιτικές καταπολέμησης των διακρίσεων.
Τέλος, η ανακοίνωση αναγνωρίζει ότι η κατάσταση των Ρομ χαρακτηρίζεται από τη συνεχιζόμενη ατομική και θεσμική διάκριση και τον εκτεταμένο κοινωνικό αποκλεισμό.

Σχόλια