Εγκαινιάστηκε το νέο μέγαρο του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

0

Πραγματοποιήθηκαν χθες στο Λουξεμβούργο τα εγκαίνια του καινούργιου μεγάρου του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έπειτα από εργασίες διάρκειας έξι ετών.

Ο αρχιτέκτονας του μεγάρου είναι ο Γάλλος, Ντομινίκ Περόλ.

Η επιβολή αντιμετώπισης των αναγκών που θα ανέκυπταν από την αναμενόμενη ευρείας κλίμακας διεύρυνση οδήγησε το Δικαστήριο σε μια νέα μελέτη του όλου συγκροτήματος, με σκοπό τον σχεδιασμό ενός νέου δικαστικού μεγάρου που θα διατηρούσε την αρχική δομή του.

Το ΔΕΚ επιθυμούσε να διατηρηθεί το δικαστικό μέγαρο ως σύμβολο της κοινοτικής δικαιοσύνης και να μη θιγεί η μεγάλη αρχιτεκτονική αξία του.

Συγκεκριμένα, κατά το Δικαστήριο, έπρεπε να ληφθεί υπόψη η ανάγκη: εκπόνησης ενός αρχιτεκτονικού σχεδίου δυνάμενου να εξελιχθεί ώστε να αντιμετωπιστεί η αύξηση του αριθμού των κρατών μελών, να υπάρξει σαφής χωρισμός των δημόσιων χώρων που απαιτεί η δικαιοδοτική δραστηριότητα από τους «ιδιωτικούς» χώρους των γραφείων των μελών του δικαστηρίου και των διαφόρων υπηρεσιών του και να δοθεί στη νέα κατασκευή ο ίδιος εμβληματικός χαρακτήρας που είχε το δικαστικό μέγαρο που εγκαινιάσθηκε το 1973.

Το νέο δικαστικό μέγαρο συγκροτείται από: το παλαιό δικαστικό μέγαρο, που διατηρήθηκε και αναδιαμορφώθηκε. Το σύνολο του διαθέσιμου χώρου είναι πλέον αφιερωμένο σε αίθουσες συνεδριάσεων, δηλαδή στη δημόσια όψη της δικαιοσύνης (περίπου 15.000 επισκέπτες κάθε χρόνο), οι οποίες εξοπλίστηκαν με τεχνολογικά συστήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της πολυγλωσσίας.

Ένα διώροφο κτίριο το οποίο αποκαλείται “”Δακτύλιος”” λόγω του ότι περικλείει το παλαιό δικαστικό μέγαρο. Επιτρέπει την εγκατάσταση έως και σαράντα γραφείων μελών του Δικαστηρίου (σήμερα τα μέλη είναι 36).

Δύο Πύργους (24 ορόφων συνολικού ύψους 107 μέτρων ο καθένας) που στεγάζουν τις μεταφραστικές υπηρεσίες. Στις μεταφραστικές υπηρεσίες απασχολούνται περί τα 1000 άτομα, καθόσον το Δικαστήριο εργάζεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες οι οποίες μπορούν να είναι γλώσσες διαδικασίας (23).

Και τέλος τη Στοά, η οποία συνδέει τους διαφόρους χώρους δραστηριότητας του οργάνου και εξασφαλίζει την αρχιτεκτονική και λειτουργική ενότητα του νέου συγκροτήματος.

Σχεδιασμένη ως δημόσιος χώρος και χώρος κοινωνικών εκδηλώσεων, στεγάζει την πλουσιότερη στην Ευρώπη βιβλιοθήκη κοινοτικού δικαίου.

Το κόστος της ανέγερσης θα ανέλθει σε 350 εκατομμύρια ευρώ εκτός φόρου προστιθεμένης αξίας (το Δικαστήριο απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ). Δεν έχει σημειωθεί καμία υπέρβαση σε σχέση προς τον αρχικό προϋπολογισμό. Η οικονομική επιβάρυνση θα βαρύνει εν τέλει εξ ολοκλήρου την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποτελεί το δικαιοδοτικό θεσμικό όργανο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ιδρύθηκε το 1952 και έχει ως αποστολή την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων που εκδίδουν τα ευρωπαϊκά όργανα. Οι δικαστές του Δικαστηρίου είναι 27: διορίζονται από κάθε κράτος μέλος για θητεία 6 χρόνων η οποία είναι ανανεώσιμη. Το έργο των δικαστών επικουρούν 8 γενικοί εισαγγελείς.

Σχόλια