Έγκριση νέων κανόνων για τα γραφεία συμψηφισμού από το Συμβούλιο της ΕΕ

Το Συμβούλιο ενέκρινε αναθεωρημένους κανόνες για τα γραφεία συμψηφισμού στην ενιαία αγορά.

0

Το νέο πλαίσιο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εποπτεύονται τα γραφεία συμψηφισμού της ΕΕ και τρίτων χωρών στο μέλλον, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις επιπτώσεις του Brexit στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το πλαίσιο θα εφαρμοστεί μέσω αναθεώρησης του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR).

Τα γραφεία συμψηφισμού ή κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι (CCP) διευκολύνουν τις συναλλαγές σε τίτλους και παράγωγα συγκεντρώνοντας και τυποποιώντας όλα τα στάδια έως την πληρωμή. Αναλαμβάνουν επίσης τον κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου καθόσον παρεμβάλλονται μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή, εγγυώμενοι την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Επί του παρόντος, υπάρχουν 16 κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι εγκατεστημένοι και αδειοδοτημένοι στην ΕΕ. Με βάση τις διατάξεις περί ισοδυναμίας που περιέχονται στον κανονισμό EMIR, έχουν αναγνωριστεί επιπλέον 33 κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ΕΕ. Μετά το Brexit, οι τρεις κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστούν αυτομάτως κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτης χώρας.

Ο στόχος της μεταρρύθμισης είναι να ενισχυθεί η εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ότι αυξάνονται διαρκώς το μέγεθος, η πολυπλοκότητα και η διασυνοριακή διάσταση των υπηρεσιών συμψηφισμού στην Ευρώπη. Εν προκειμένω, θεσπίζεται ενιαίος μηχανισμός στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών ο οποίος θα συγκεντρώνει την εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά την εποπτεία κεντρικών αντισυμβαλλομένων και θα εξασφαλίζει στενότερη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών και των κεντρικών τραπεζών που είναι υπεύθυνες για τα νομίσματα της ΕΕ.
Επόμενα βήματα

Μετά την υπογραφή του κειμένου στο Στρασβούργο την εβδομάδα της 21ης Οκτωβρίου, ο κανονισμός προβλέπεται να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα στις 24 Οκτωβρίου και θα αρχίσει να ισχύει 20 ημέρες αργότερα.