Εισήγηση στο ΔΕΚ για δασμολογική ατέλεια πολεμικού υλικού από έξι κράτη μέλη

0

O γενικός εισαγγελέας πρότεινε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να αναγνωρίσει ότι η Φινλανδία, η Σουηδία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Δανία, παραλείποντας να βεβαιώσουν και να καταβάλουν τους ιδίους πόρους από την εισαγωγή στρατιωτικού υλικού (και, στην περίπτωση της Σουηδίας και της Ιταλίας, επίσης από την εισαγωγή υλικού διπλής χρήσεως), καθώς και παραλείποντας να καταβάλουν τόκους υπερημερίας και να θέσουν εμπροθέσμως τα σχετικά ποσά στη διάθεση της Επιτροπής, παρέβησαν τις υποχρεώσεις που υπέχουν από το κοινοτικό δίκαιο.
Η Φινλανδία, η Σουηδία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Δανία παρέβησαν τις υποχρεώσεις που υπέχουν από τη Συνθήκη ΕΚ και τον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα
Σύμφωνα με τη Συνθήκη, ο προϋπολογισμός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου με τους ιδίους πόρους, με την επιφύλαξη άλλων εσόδων.
Ομοίως, ο προϋπολογισμός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τροφοδοτείται από τις γεωργικές εισφορές, τους δασμούς, τον ΦΠΑ και τον ίδιο πόρο «Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν» (ΑΕΠ).
Με τις εξεταζόμενες επτά προσφυγές, η Επιτροπή ζήτησε από το Δικαστήριο να αναγνωρίσει ότι η Φινλανδία, η Σουηδία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Δανία παρέβησαν τις υποχρεώσεις που υπέχουν από τον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα και από διάφορους κοινοτικούς κανονισμούς, διότι δεν κατέθεσαν ως ιδίους πόρους των Κοινοτήτων τα ποσά που αντιστοιχούν στους δασμούς από την εισαγωγή στρατιωτικού υλικού.
Ο γενικός εισαγγελέας D. Ruiz-Jarabo έκρινε ότι οι εισαγωγές στρατιωτικού υλικού και υλικού διπλής χρήσεως δεν εξαιρούνταν από το κοινό δασμολόγιο, ούτε προβλεπόταν γι’ αυτές κάποιο ειδικό καθεστώς.
Επιπλέον, όσον αφορά εκείνα τα κράτη μέλη που προέβησαν σε εφάπαξ προσωρινές καταβολές διαφόρων ποσών, ο γενικός εισαγγελέας διευκρινίζει ότι οι καταβολές αυτές δεν πρέπει να εκληφθούν ως πληρωμές που τα απαλλάσσουν από την οφειλή.
Ο γενικός εισαγγελέας D. Ruiz-Jarabo υποστήριξε ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αποδίδουν τους ιδίους πόρους από τη στιγμή που οι τελωνειακές αρχές τους είναι σε θέση να υπολογίσουν τα σχετικά ποσά και να προσδιορίσουν τον οφειλέτη.

Σχόλια