Έκθεση της Επιτροπής για την πρόοδο της ΕΕ σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας

0

Την μέχρι τώρα πρόοδο της ΕΕ σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας αξιολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσιεύοντας την δεύτερη ετήσια έκθεσή της για την εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας. Η έκθεση [Link] αναφέρεται σε σημαντικά ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης, όπως η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, το κυβερνοέγκλημα και η διαχείριση των συνόρων.

Μεταξύ των βημάτων προόδου που έχουν γίνει μέχρι σήμερα η Επιτροπή ανέφερε την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο (EC3) σχετικά με την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, αλλά και την προώθηση της «Παγκόσμιας Συμμαχίας κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών στο διαδίκτυο», με τη συμμετοχή 48 κρατών. Όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος η Επιτροπή έχει προτείνει νέα νομοθεσία για την αποτελεσματικότερη δήμευση κεφαλαίων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ στο ζήτημα διαχείρισης των συνόρων έχει προταθεί η δημιουργία ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (Eurosur) ήδη από το 2011.

Σε συνέχεια των προηγούμενων πρωτοβουλιών της, η Επιτροπή σκοπεύει εντός του 2013 να δημοσιεύσει την πρώτη έκθεση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, όπου θα περιέχονται και συστάσεις προς τα κράτη-μέλη. Παράλληλα, θα προτείνει την έκδοση Οδηγίας για την θέσπιση ποινικών κυρώσεων σε σχέση με την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ μέσα στο πρόγραμμα δράσεων εντάσσεται και η εφαρμογή στρατηγικής κυβερνοασφάλειας.

Σχόλια