Έκθεση του Προέδρου του Supreme Court των ΗΠΑ για τις ανάγκες χρηματοδότησης των δικαστηρίων

0

Στην έκθεσή του για το 2012 ο δικαστής επεσήμανε την ανάγκη να δοθούν όλοι οι απαραίτητοι πόροι για να μπορέσει να λειτουργήσει ο δικαιοδοτικός μηχανισμός, χωρίς εκπτώσεις στην απονομή της δικαιοσύνης. Ο Roberts παρατήρησε αρχικά ότι η χρηματοδότηση των δικαστηρίων αποτελεί ένα μικρό μόνον μέρος του αμερικανικού κρατικού προϋπολογισμού.

Ωστόσο, ήδη από το 2004 το δικαστικό σώμα έχει εξετάσει και υιοθετήσει μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο οικονομικό κλίμα. Στο πλαίσιο της εξοικονόμησης πόρων τα αμερικανικά δικαστήρια έχουν επενδύσει στις ηλεκτρονικές τεχνολογίες, υιοθετώντας αποτελεσματικότερα συστήματα διαχείρισης των δικαστικών αρχείων ή πραγματοποιώντας μέρος της νομικής έρευνας σε ψηφιακές βάσεις μέσω υπολογιστών.

«Το δικαστικό σώμα έχει κάνει το καθήκον του για να μειώσει το ήδη μικρό μερίδιό του στον κρατικό προϋπολογισμό. Επειδή το δικαστικό σώμα έχει ήδη επιδιώξει τόσο αποφασιστικά μια πολιτική περιορισμού του κόστους, θα είναι αρκετά δύσκολο να γίνουν περαιτέρω οικονομίες, χωρίς να μειωθεί ταυτόχρονα η ποιότητα των δικαιοδοτικών υπηρεσιών. Στην ουσία όλες οι θεμελιώδεις λειτουργίες των δικαστηρίων είναι θεσμικά και συνταγματικά απαραίτητες. Σε αντίθεση με τις υπηρεσίες της διοίκησης, τα δικαστήρια δεν έχουν προαιρετικά προγράμματα που μπορούν να καταργήσουν ή projects τα οποία μπορούν να ματαιώσουν. Τα δικαστήρια είναι υποχρεωμένα να επιλύσουν όλες τις αστικές ή ποινικές υποθέσεις που είναι στην δικαιοδοσία τους, συχνά μάλιστα εντός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων. Μία σημαντική και παρατεταμένη μείωση στη χρηματοδότηση των δικαστηρίων θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε καθυστερήσεις ή στην αρνησιδικία απέναντι στους πολίτες», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην έκθεση [PDF].

Σχόλια