Έκκληση Κομισιόν για ορθή εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για το σιδηροδρομικό τομέα

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σε 24 κράτη μέλη επίσημες προειδοποιητικές επιστολές όσον αφορά τη μη εφαρμογή της πρώτης δέσμης νομοθετικών μέτρων για το σιδηροδρομικό τομέα.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων της για παρακολούθηση της μεταφοράς της κοινοτικής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή διαπίστωσε έλλειψη ή μη ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Λετονία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σουηδία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αγοράς σιδηροδρομικών υπηρεσιών θα αποτελέσει καίριο παράγοντα στην ενίσχυση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και ένα περαιτέρω βήμα στη διασφάλιση αειφόρου κινητικότητας στην Ευρώπη.

«Η ορθή εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για το σιδηροδρομικό τομέα είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δημιουργία ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές αγορές σιδηροδρομικών υπηρεσιών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των σιδηροδρόμων σχετικά με άλλους τρόπους μεταφοράς», δήλωσε ο αρμόδιος για τις μεταφορές αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Αντόνιο Τατζάνι.

Τον Μάιο 2006, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, μολονότι τα κράτη μέλη είχαν θεσπίσει την αναγκαία νομοθεσία, ορισμένες χώρες έπρεπε να λάβουν περαιτέρω μέτρα για να διασφαλίσουν αποτελεσματικό κανονιστικό πλαίσιο καθώς και ικανοποιητική λειτουργία των αγορών σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Η προθεσμία για την εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων έληξε τον Μάρτιο του 2003.

Έπειτα από λεπτομερή ανάλυση της συμμόρφωσης των εθνικών νομοθεσιών, η Επιτροπή επεσήμανε κυρίως ελλείψεις, όπως: έλλειψη ανεξαρτησίας του διαχειριστή της υποδομής σε σχέση με τους φορείς εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων, ανεπαρκή εφαρμογή των κανόνων της οδηγίας σχετικά με τη χρέωση της σιδηροδρομικής πρόσβασης, όπως απουσία καθεστώτος επιδόσεων για τη βελτίωση των επιδόσεων του σιδηροδρομικού δικτύου και έλλειψη κινήτρων για να μειώσει ο διαχειριστής της υποδομής τις δαπάνες και τις χρεώσεις και αδυναμία συγκρότησης ανεξάρτητου ρυθμιστικού φορέα με ισχυρές εξουσίες για την επίλυση προβλημάτων ανταγωνισμού στο σιδηροδρομικό τομέα.

Σχόλια