Ελεύθερη κυκλοφορία επαγγελματιών: Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα και ορισμένα κράτη-μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες της Ε.Ε.

0

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα, σε αιτιολογημένες γνώμες προς 14 κράτη μέλη, να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία 2013/55/ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Η οδηγία προβλέπει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό σύστημα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, απλοποιεί τους υπάρχοντες κανόνες και επιταχύνει τις διαδικασίες αναγνώρισης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι επαγγελματίες που επιθυμούν να εργαστούν σε άλλο κράτος μέλος τηρούν τις απαιτήσεις της χώρας υποδοχής.

Η οδηγία θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 18 Ιανουαρίου 2016. Ωστόσο, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Τα κράτη μέλη έχουν πλέον δύο μήνες στη διάθεσή τους για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Σχόλια