Ενισχύεται η Europol

0

Την έναρξη ισχύος τριών νέων πρωτοκόλλων, που θα ενισχύσουν τη λειτουργία της Ευρωπόλ (Europol) και θα βελτιώσουν τη συνεργασία των αστυνομικών αρχών των κρατών-μελών, χαιρέτισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με το πρώτο πρωτόκολλο, που προστίθεται στη Συνθήκη της Ευρωπόλ, επεκτείνεται η εξουσιοδότηση της Υπηρεσίας η οποία στο εξής θα είναι αρμόδια για την εξέταση όλων των εγκλημάτων που σχετίζονται με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Το δεύτερο πρωτόκολλο επιτρέπει στη Ευρωπόλ να συμμετέχει σε κοινές ερευνητικές επιτροπές, αλλά και να ζητάει από μεμονωμένα κράτη-μέλη τη διενέργεια ερευνών για διαπραχθέντα εγκλήματα.

Τέλος, το τρίτο πρωτόκολλο στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης των πληροφοριών που απαιτούνται για τις αναλύσεις της Ευρωπόλ, οι οποίες αποτελούν το βασικό της μέσο για την παροχή τεχνογνωσίας και υποστήριξης στα κράτη μέλη.

Παράλληλα, θετικό βήμα για την ενδυνάμωση της δράσης της Ευρωπόλ θεωρείται η απόφαση αύξησης των κονδυλίων για τη λειτουργία της.