Ένωση Κεφαλαιαγορών: Το Συμβούλιο της ΕΕ εγκρίνει νομοθετικές μεταρρυθμίσεις

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα δέσμη νομοθετικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

0

Ειδικότερα τα σχετικά κείμενα αφορούν:

  • τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας δεικτών αναφοράς που συμβάλλουν στη βιώσιμη χρηματοδότηση·
  • τις υποχρεώσεις διαφάνειας για τις βιώσιμες επενδύσεις·
  • νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων·
  • εναρμονισμένο πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα·
  • κανόνες για την προώθηση της πρόσβασης στις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ.

Όλα τα κείμενα θα υπογραφούν στο Στρασβούργο την εβδομάδα της 25ης Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βιώσιμη χρηματοδότηση

Το Συμβούλιο ενέκρινε δύο κανονισμούς που αποσκοπούν να καταστήσουν τη χρηματοδότηση πιο πράσινη και να την ευθυγραμμίσουν προς τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Η πρώτη μεταρρύθμιση καθιερώνει υποχρεώσεις γνωστοποίησης του τρόπου με τον οποίο οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες ενσωματώνουν στις επενδυτικές τους αποφάσεις περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες.

Η δεύτερη μεταρρύθμιση δημιουργεί νέους τύπους δεικτών αναφοράς που αποσκοπούν στην παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου: τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση που αποσκοπούν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα ενός τυποποιημένου χαρτοφυλακίου επενδύσεων, και τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς, που έχουν τον πιο φιλόδοξο στόχο να επιλέγουν μόνο τις συνιστώσες οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη της μείωσης κατά 2 C όπως προβλέπεται στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

Επιχειρήσεις επενδύσεων

Η δέσμη μέτρων που εγκρίθηκε σήμερα καθορίζει νέες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας και εποπτικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις επενδύσεων. Η μεταρρύθμιση προσαρμόζει τις απαιτήσεις στα προφίλ κινδύνου και τα επιχειρηματικά μοντέλα των επιχειρήσεων, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που θεωρούνται συστημικές θα υπάγονται στο πλήρες καθεστώς προληπτικής εποπτείας των τραπεζών και θα εποπτεύονται ως πιστωτικά ιδρύματα, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις θα υπάγονται σε νέο ιδιαίτερο καθεστώς με ειδικές απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας.

Καλυμμένα ομόλογα

Το Συμβούλιο ενέκρινε σειρά νέων κανόνων περί εναρμονισμένων απαιτήσεων για τα προϊόντα και περί εποπτείας των καλυμμένων ομολόγων, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών. Το πλαίσιο αυτό θα καθορίζει έναν κοινό ορισμό για τη χορήγηση σήματος καλυμμένων ομολόγων της ΕΕ και την παροχή προνομιακής κεφαλαιακής μεταχείρισης. Το εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο θα εξασφαλίσει σταθερή πηγή χρηματοδότησης για τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία θα είναι σε καλύτερη θέση να προσφέρουν οικονομικά προσιτά ενυπόθηκα δάνεια για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και θα μπορούν να θέτουν στη διάθεση των επενδυτών εναλλακτικές ασφαλέστερες επενδύσεις.

Τα καλυμμένα ομόλογα είναι χρηματοδοτικά μέσα που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα, και τα οποία εξασφαλίζονται με διακριτές ομάδες περιουσιακών στοιχείων –συνήθως με ενυπόθηκα δάνεια ή χρεωστικούς τίτλους του δημοσίου– επί των οποίων οι επενδυτές τυγχάνουν προνομιακής ικανοποίησης σε περίπτωση χρεοκοπίας του εκδότη. Τα καλυμμένα ομόλογα είναι μια αποτελεσματική πηγή χρηματοδότησης της οικονομίας που εξασφαλίζει υψηλό βαθμό βεβαιότητας για τους επενδυτές.