Επιθεώρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το σύστημα διαχείρισης των υποθέσεων που άγονται ενώπιον του ΔΕΕ

0

 Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί δικαιοδοτικό όργανο με μοναδικά χαρακτηριστικά λόγω των αποστολών που αναθέτουν οι Συνθήκες στα δικαιοδοτικά όργανα που το απαρτίζουν και λόγω του πολυγλωσσικού καθεστώτος (24 επίσημες γλώσσες) που διέπει τις δραστηριότητές του. Ο βασικός στόχος του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου συνίσταται στη διασφάλιση ιδιαιτέρως υψηλής ποιότητας των αποφάσεών τους. Η ποιότητα αυτή προϋποθέτει μεν την ταχεία εκδίκαση των υποθέσεων, αλλά επιβάλλει συγχρόνως και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των διαδίκων, τη διαμόρφωση μιας νομολογίας με λογική συνοχή και την εμπεριστατωμένη νομική αιτιολόγηση των αποφάσεων.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πραγματοποιήσει έλεγχο και αναφορά επί του συστήματος διαχείρισης των δικαστικών υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου. Τα δύο δικαιοδοτικά όργανα της Ένωσης συνεργάστηκαν στενά με το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τα δύο τελευταία έτη ώστε η μελέτη αυτή να ολοκληρωθεί υπό τις καλύτερες συνθήκες, τηρουμένης της θεμελιώδους αρχής της Συνθήκης1 κατά την οποία οι διασκέψεις του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου είναι και παραμένουν μυστικές. Τα σχετικά πορίσματα, που δημοσιεύονται σήμερα, στηρίζονται σε ανάλυση των διαφόρων σταδίων της διαδικασίας, βάσει δείγματος 60 υποθέσεων (30 υποθέσεων του Δικαστηρίου και 30 του Γενικού Δικαστηρίου) επί συνόλου 2 800 υποθέσεων που περατώθηκαν το 2014 και το 2015.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώνει με ικανοποίηση την αναγνώριση, εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των σταθερών προσπαθειών που κατέβαλαν τα τελευταία έτη τα δικαιοδοτικά όργανα που το απαρτίζουν προκειμένου να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους κατά την εκδίκαση των υποθέσεων. Οι προσπάθειες αυτές επέτρεψαν τη σημαντική μείωση της διάρκειας των δικών. Συγκεκριμένα, σε διάστημα δέκα ετών (2006-2016), η μέση διάρκεια της εκδίκασης των υποθέσεων στο Δικαστήριο μειώθηκε από 19,6 σε 14,7 μήνες, ενώ στο Γενικό Δικαστήριο η διάρκεια αυτή μειώθηκε από 25,8 σε 18,7 μήνες, τούτο δε παρά τη σημαντική αύξηση του αριθμού των υποθέσεων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα2 .

Εξάλλου, η αναφορά του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνάγει συμπεράσματα και διατυπώνει διάφορες συστάσεις σχετικά με την εξέλιξη ορισμένων παραμέτρων της εκδίκασης των υποθέσεων και σχετικά με την οργάνωση των πόρων που αφιερώνονται συναφώς. Το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο θα λάβουν υπόψη τις συστάσεις αυτές στο πλαίσιο του διαρκούς προβληματισμού τους για τον εξορθολογισμό των μεθόδων εργασίας τους. Τέλος, τα δύο δικαιοδοτικά όργανα λαμβάνουν ευμενώς υπόψη τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου για δημοσίευση λεπτομερέστερων στατιστικών και για την εγκατάσταση ενός ενοποιημένου συστήματος πληροφορικής, καθώς και τη σύσταση να εφιστάται η προσοχή των κρατών μελών, στην περίπτωση λήξης της θητείας μελών του θεσμικού οργάνου, στην ανάγκη διορισμού των νέων μελών εντός του συντομότερου δυνατού χρόνου.

Σχόλια