Επιστροφή 820.821 ευρώ στην Ελλάδα μετά από απόφαση του ΓΔΕΕ

0

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε χθες απόφαση επί της αιτήσεως ακυρώσεως που είχε καταθέσει η Ελληνική Δημοκρατία και ζητούσε τη μεταρρύθμιση της υπ. αριθμ. Ε(2009)/810 απόφασης της Επιτροπής, κατά το μέρος που αποκλείει από την κοινοτική χρηματοδότηση τη χώρας μας και της καταλογίζει ποσό 13.348.979,02 ευρώ, λόγω παρατυπιών που είχαν εντοπιστεί αναφορικά με χρηματοδοτούμενες δαπάνες από τα ευρωπαϊκά ταμεία.

Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεση ξεκίνησε το 2002 όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε ομάδα εργασίας από μέλη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση περιπτώσεων που εκκρεμούσαν και αφορούσαν παρατυπίες εκ μέρους των αρμόδιων εθνικών φορέων.

Το έργο της ομάδας επικεντρώθηκε στις 431 πιο σοβαρές υποθέσεις παρατυπιών για ποσά άνω των 500.000 ευρώ η καθεμία. Από αυτές, οι τριάντα (30) αφορούσαν ελληνικές εταιρείες που είχαν ως κύριο αντικείμενο την τυποποίηση ελαιολάδου και εκκοκκιστικές επιχειρήσεις. Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι είχε καταβληθεί αχρεωστήτως ποσό που ανέρχεται περίπου σε 13 εκ. ευρώ, το οποίο είχε κατανεμηθεί σε 13 εμπλεκόμενες εταιρείες. Η Επιτροπή με την προσβαλλόμενη απόφαση καταλόγισε το ανωτέρω ποσό στην Ελληνική Δημοκρατία επειδή διαπιστώθηκε ότι οι παρατυπίες οφείλονταν σε αμέλεια των διοικητικών υπηρεσιών και των οργανισμών του ελληνικού κράτους .

Το Δικαστήριο τελικά έκρινε [Link Απόφασης] ότι οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί από την ελληνική πλευρά δεν ήταν ισχυροί για να κλονίσουν τη βασιμότητα των εκτιμήσεων της ομάδας εργασίας της Επιτροπής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις δύο εταιρειών όπου πράγματι αποδείχθηκε ότι δεν είχαν ληφθεί υπ’ όψη κρίσιμα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι η μη ανάκτηση των καταβληθέντων ποσών δεν είναι αποτέλεσμα αμελειών καταλογιστέων στις ελληνικές αρχές.

Έτσι, το Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση κατά το μέρος που αφορά τις δύο αυτές υποθέσεις και διέταξε την επιστροφή στην Ελλάδα ποσών ύψους 519.907 ευρώ και 300.914,99 ευρώ για κάθε υπόθεση (συνολικό ποσό επιστροφής 820.821,99 ευρώ) ενώ κατά τα λοιπά απέρριψε την προσφυγή. Τέλος, να σημειωθεί ότι τη νομική εκπροσώπηση είχε αναλάβει το Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.