Ευρωπαϊκή Ένωση: Προβληματισμός για το εφαρμοστέο δίκαιο στην κληρονομική διαδοχή

0

Πολλά είναι τα ερωτηματικά που εγείρονται σήμερα σχετικά με το δίκαιο που πρέπει να υπερισχύσει και να εφαρμοσθεί σε περίπτωση κληρονομικών διαδοχών στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι μετακινούνται από χώρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αγοράζουν ακίνητα σε άλλα κράτη μέλη.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης Συνόδου Ολομέλειας, οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ένα νομοθέτημα, το οποίο θα διέπει το διεθνές ιδιωτικό δίκαιο και θα προλαμβάνει ή θα επιλύει διαφορές που θα μπορούσαν να προκύψουν σε περίπτωση κληρονομικών διαδοχών.

Οι ευρωβουλευτές πρότειναν, μεταξύ άλλων, την εναρμόνιση των διαφόρων κανόνων που υπάρχουν σχετικά με το ποιο κράτος μέλος είναι αρμόδιο, την επιλογή από τους κληρονόμους του αρμοδίου δικαστηρίου, τη δημιουργία ενός “”ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου”” το οποίο θα καθορίζει το δίκαιο που πρέπει να εφαρμόζεται στην εκάστοτε διαδοχή, καθώς και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου μητρώων διαθηκών, προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία αναζήτησης στοιχείων που σχετίζονται με τη διαθήκη κάποιου.

Στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει στις 30 Νοεμβρίου, μια δημόσια ακρόαση σχετικά με το δίκαιο που πρέπει να εφαρμόζεται ως προς τις κληρονομικές διαδοχές και τις διαθήκες.

Σχόλια