Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έκθεση παραβάσεων του 2014

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ετήσια έκθεσή της σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο παρακολούθησε την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης το 2014. Η εσωτερική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ευρώπης τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, που επωφελούνται από την έγκαιρη και ορθή εφαρμογή και επιβολή του δικαίου της Ένωσης. Η 32η Ετήσια Έκθεση για τον Έλεγχο της Εφαρμογής του Δικαίου της ΕΕ εξετάζει τις επιδόσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις βασικές πτυχές της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης και προβάλλει τις κύριες εξελίξεις της πολιτικής για την επιβολή του κατά το 2014.

Η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει όταν ένα κράτος μέλος δεν επιλύει μια εικαζόμενη παράβαση του δικαίου της Ένωσης. Η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει όταν ένα κράτος μέλος δεν έχει κοινοποιήσει τα μέτρα μεταφοράς μιας οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο εντός της προθεσμίας που συμφωνήθηκε. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει βάσει έρευνας της Επιτροπής ή καταγγελίας από πολίτες ή επιχειρήσεις, όταν η νομοθεσία μιας χώρας δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ ή όταν το ενωσιακό δίκαιο δεν εφαρμόζεται ορθά ή καθόλου από τις εθνικές αρχές.

Συνολικά, ο αριθμός των επίσημων διαδικασιών επί παραβάσει μειώθηκε κατά τα τελευταία πέντε έτη, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα του διαρθρωμένου διαλόγου, μέσω του EU Pilot, με τα κράτη μέλη πριν κινηθεί επίσημη διαδικασία επί παραβάσει. Αντικατοπτρίζει επίσης την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της συμμόρφωσης σε πρώιμο στάδιο και για την ταχεία επίλυση των δυνητικών παραβάσεων, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

tab1

Το ακόλουθο διάγραμμα παρέχει μια γενική εικόνα της κατάστασης που επικρατεί σε κάθε κράτος μέλος, λόγω καθυστέρησης της μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο, καθώς και λόγω μη ορθής μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο και/ή λόγω πλημμελούς εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης.

tab2

Όπως και το 2013, το περιβάλλον, οι μεταφορές και η εσωτερική αγορά & οι υπηρεσίες εξακολουθούν να είναι οι τομείς πολιτικής στους οποίους κινήθηκαν οι περισσότερες διαδικασίες επί παραβάσει το 2014.

tab3

Σχόλια