Έξυπνη νομοθεσία για στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων προωθεί η ΕΕ

0

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από επιχειρήσεις και οργανώσεις στο πλαίσιο ευρείας διαβούλευσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ΕΕ, η Κομισιόν αναγνώρισε την ανάγκη λήψεως μέτρων για την απλοποίηση ορισμένων νομοθετικών κανόνων. Οι συγκεκριμένες δράσεις που θα ληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση πρόκειται να ανακοινωθούν από την Επιτροπή μέχρι τον Ιούνιο του 2013.

Ειδικότερα, οι συμμετέχουσες στη διαβούλευση επιχειρήσεις ανέφεραν δέκα ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις ως τις περισσότερο «επαχθείς» για την λειτουργία τους. Δηλαδή, τις περισσότερες δυσκολίες και το μεγαλύτερο κόστος συμμόρφωσης το προκαλούν ευρωπαϊκοί κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων, την φορολογία, την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, την προστασία δεδομένων κλπ. Πάντως από τις απαντήσεις των επιχειρήσεων στη διαβούλευση παρατηρήθηκε πως αυτές είναι ικανοποιημένες με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για τις καθυστερήσεις πληρωμών, καθώς και με την απλούστευση των συστημάτων λογιστικής και ελέγχου.

«Η Επιτροπή μεριμνά ώστε η νομοθεσία της ΕΕ να είναι κατάλληλη για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και να βοηθά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτύσσονται και να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Για τον λόγο αυτόν, θέσαμε την αρχή της «έξυπνης νομοθεσίας» στον πυρήνα της διαδικασίας χάραξης της πολιτικής μας. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίον επιδιώκουμε να διευκολύνουμε τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεών μας, οι οποίες αποτελούν τους σημαντικότερους κινητήριους μοχλούς της οικονομίας της Ευρώπης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν ώστε να εντοπισθούν οι πιο επαχθείς νομοθετικές πράξεις. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μη διαψεύσουμε τις προσδοκίες σας», δήλωσε σχετικά ο Πρόεδρος της Κομισιόν, Jose Manuel Barroso.

Σχόλια