ΓΔΕΕ: Απαγορεύεται οποιαδήποτε παραπλανητική εμπορική πρακτική

0

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε, κατά την εξέταση προδικαστικού ερωτήματος, ότι εμπορική πρακτική που πληροί τις προϋποθέσεις της σχετικής Οδηγίας και θεωρείται παραπλανητική για τον καταναλωτή, απαγορεύεται ως αθέμιτη, χωρίς περαιτέρω απαίτηση εξακρίβωσης αντίθεσης προς την επαγγελματική ευσυνειδησία.

Η υπόθεση αφορά στην αυστριακή ταξιδιωτική εταιρεία Team4Travel, ειδικευμένη σε εκδρομικά πακέτα εκμάθησης σκι, η οποία είχε συνάψει σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας με συγκεκριμένο ξενοδοχείο, την οποία και διαφήμιζε στα φυλλάδια της. Το ξενοδοχείο ωστόσο, αθετούσε τη συμβατική του υποχρέωση, παρέχοντας τα ίδια πλεονεκτήματα, κατά τις ίδιες ημερομηνίες που είχε συμφωνήσει με την Team4Travel, στο ανταγωνιστικό ταξιδιωτικό γραφείο CHS. Η CHS, εκτιμώντας ότι η περιεχόμενη στα ενημερωτικά φυλλάδια της Team4Travel δήλωση περί αποκλειστικότητας, παραβίαζε την απαγόρευση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, προσέφυγε στην αυστριακή δικαιοσύνη, ζητώντας ν’ απαγορευθεί στην Team4Travel να προβαίνει στην επίμαχη δήλωση.

Τόσο το πρωτοβάθμιο, όσο και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο της Αυστρίας δε διαπίστωσαν αθέμιτη εμπορική πρακτική, από την πλευρά της Team4Travel, καθώς οι εταιρεία τήρησε τους κανόνες επαγγελματικής ευσυνειδησίας, δρώντας σύμφωνα με τις συμβατικές εγγυήσεις που της παρείχε η συνεργασία της με το ξενοδοχείο και χωρίς να γνωρίζει, ότι αυτές παραβιάζονταν.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστρίας (Oberster Gerichthof), το οποίο επιλήφθηκε τελικώς της υπόθεσης, έκρινε, ότι η επίμαχη ταξιδιωτική πληροφορία, ως αντικειμενικώς εσφαλμένη συνιστά, κατά την αντίληψη του μέσου καταναλωτή, παραπλανητική εμπορική πρακτική. Ωστόσο, το εθνικό δικαστήριο απηύθυνε προδικαστικό ερώτημα στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΓΔΕΕ), σχετικά με το εάν, προκειμένου να χαρακτηριστεί μια πρακτική ως παραπλανητική και συνεπώς αθέμιτη και απαγορευμένη, πρέπει να διακριβωθεί, πλέον της συνδρομής των κριτηρίων αυτών, αντίθεση της πρακτικής αυτής προς τις απαιτήσεις της επαγγελματικής ευσυνειδησίας, γεγονός το οποίο δεν συνέτρεχε, διότι η Team4 Travel έπραξε το παν για να διασφαλίσει την αποκλειστικότητα που επικαλείτο στα ενημερωτικά φυλλάδιά της.

Το ΓΔΕ απάντησε, ότι σε περίπτωση που μια εμπορική πρακτική πληροί όλα τα ρητώς προβλεπόμενα κριτήρια της διατάξεως της Οδηγίας για τις παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές σε βάρος των καταναλωτών, δεν απαιτείται να διακριβωθεί, εάν η πρακτική αυτή είναι και αντίθετη προς τις απαιτήσεις της επαγγελματικής ευσυνειδησίας, κατά την έννοια της Οδηγίας, προκειμένου να διαταχθεί η απαγόρευσή της.

Πράγματι, κατά τη σχετική διάταξη της Οδηγίας 29/2005, ο παραπλανητικός χαρακτήρας μιας εμπορικής πρακτικής εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από το γεγονός ότι είναι αναληθής, στο μέτρο που περιλαμβάνει εσφαλμένες πληροφορίες ή γενικώς ενδέχεται να εξαπατήσει τον μέσο καταναλωτή όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τη φύση ή τα κύρια χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να οδηγήσει τον καταναλωτή να πραγματοποιήσει συναλλαγή, στην οποία δε θα προχωρούσε διαφορετικά. Συνεπώς, τα συστατικά στοιχεία μιας παραπλανητικής εμπορικής πρακτικής εκτιμώνται κατ’ ουσίαν, σύμφωνα με την αντίληψη του καταναλωτή, ως αποδέκτη αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.
 

Σχόλια