Γεν. Δικ. ΕΕ: Έγκυρη η άρση της ασυλίας Γάλλου ευρωβουλευτή

0

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, ο Bruno Gollnisch είναι βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρόεδρος της πολιτικής ομάδας «Front national du Conseil régional de la Région Rhône-Alpes». Η συγκεκριμένη πολιτική ομάδα συνέταξε ένα ανακοινωθέν Τύπου με τίτλο «Affaire des fiches à la région : les Tartuffe s’ insurgent» («Υποθέσεις της περιφέρειας: οι Ταρτούφοι εξεγείρονται»). Μετά από καταγγελία του Διεθνούς Συνδέσμου κατά του Ρατσισμού και του Αντισημιτισμού («Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme» – LICRA), οι γαλλικές αρχές άσκησαν δίωξη για προτροπή σε δημόσιες φυλετικές διακρίσεις.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε, σε συνεδρίαση της Ολομέλειας, ότι ο Β. Gollnisch κατέθεσε αίτηση προάσπισης της ασυλίας του, η οποία διαβιβάστηκε στη νομική επιτροπή του Κοινοβουλίου για έλεγχο και υποβολή τελικής πρότασης περί της αποδοχής ή μη αυτής. Οι γαλλικές αρχές, από την πλευρά τους, διαβίβασαν στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Β. Gollnisch ζητώντας την έρευνα της σχετικής καταγγελίας και την παραπομπή της υπόθεσης, εφόσον χρειαστεί, ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε δύο παράλληλες αποφάσεις, μία για την άρση της ασυλίας του Β. Gollnisch και μία για τη μη προάσπιση της ασυλίας του.

Ο Β. Gollnisch προσέφυγε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου ζητώντας την ακύρωση των συγκεκριμένων αποφάσεων του Κοινοβουλίου καθώς και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που ισχυρίζεται ότι υπέστη. Το Γενικό Δικαστήριο, με την απόφασή του [Link], απορρίπτει τις προσφυγές του Β. Gollnisch επισημαίνοντας ότι το καθεστώς ασυλίας των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αυτό καθιερώνεται από το Πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκοπεί στην προστασία της ελεύθερης έκφρασης και της ανεξαρτησίας των βουλευτών και υπογραμμίζεται ότι το βουλευτικό απαραβίαστο περιλαμβάνει κατ’ αρχήν την προστασία από δικαστικές διώξεις. Το Γενικό Δικαστήριο υπενθυμίζει ακολούθως τη νομολογία του Δικαστηρίου κατά την οποία η γνώμη ενός βουλευτή δεν μπορεί να καλύπτεται από την ασυλία, όπως καθιερώνεται από το δίκαιο της Ένωσης, παρά μόνον αν έχει διατυπωθεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ο σύνδεσμος δε, πρέπει να είναι άμεσος και προφανής.

Εν προκειμένω, οι επικρινόμενες απόψεις διατυπώθηκαν από εκπρόσωπο Τύπου της πολιτικής ομάδας του Front national, της οποίας επικεφαλής είναι ο Β. Gollnisch. Διαπιστώνεται, συνεπώς, ότι αυτά τα πραγματικά περιστατικά αφορούν άμεσα τα καθήκοντα που ασκεί ο προσφεύγων ως περιφερειακός σύμβουλος και πρόεδρος του Front national. Επομένως, δεν υφίσταται άμεσος και προφανής σύνδεσμος μεταξύ των επίμαχων απόψεων του Β. Gollnisch και του λειτουργήματος του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνεπώς, σύμφωνα με την κρίση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων της υπό κρίση υπόθεσης και του αιτήματος της Γαλλίας, ορθώς αποφάσισε την άρση της ασυλίας του Β. Gollnisch προκειμένου να συνεχιστεί η εκ μέρους των γαλλικών αρχών δίωξη.

 

Σχόλια