Γενικό Δικαστήριο ΕΕ: Σε ισχύ από την 1η Ιουλίου ο νέος Κανονισμός Διαδικασίας

0

 

Την 1η Ιουλίου τίθεται σε ισχύ ο νέος Κανονισμός Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Κανονισμό Διαδικασίας του 1991, για τη βελτίωση του τρόπου διεξαγωγής των διαδικασιών ενώπιον του Δικαστηρίου.

Στα πλαίσια της θέσπισης των νέων δικονομικών κανόνων, επιδιώχθηκαν διάφοροι σκοποί. Καταρχάς, οι εν λόγω κανόνες προσαρμόστηκαν στη δικαστηριακή πρακτική, με σαφή διάκριση των τριών κύριων κατηγοριών προσφυγών, οι οποίες είναι οι εξής: α) οι ευθείες προσφυγές, β) οι προσφυγές στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας και γ) οι αιτήσεις αναιρέσεως κατά των αποφάσεων του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης.

Οι προσπάθειες προς βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικαιοδοτικού οργάνου συνεχίστηκαν στον δικονομικό τομέα, με σκοπό την ενίσχυση της δυνατότητας διεκπεραιώσεως των υποθέσεων, εντός ευλόγου χρόνου και τηρουμένων των απαιτήσεων της δίκαιης δίκης. Επίσης, καταβλήθηκε προσπάθεια εξασφαλίσεως της ομοιογένειας των διαδικαστικών μηχανισμών που διέπουν τις διαφορές, οι οποίες άγονται ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού, η λειτουργία του Γενικού Δικαστηρίου θα διέπεται από κανόνες, με τους οποίες του παρέχεται η δυνατότητα να ακολουθεί τον τρόπο οργανώσεως, ο οποίος κρίνεται ως πλέον πρόσφορος, σε συνάρτηση, ιδίως, με τον αριθμό των δικαστών από τους οποίους συγκροτείται. Επιπλέον, δόθηκαν λύσεις για την αντιμετώπιση δικονομικών καταστάσεων, σχετικά με τις οποίες σιωπούσαν οι ως τώρα δικονομικοί κανόνες, με παράλληλο εξορθολογισμό ορισμένων ρυθμίσεων.

Τέλος, από τυπικής πλευράς, ο Κανονισμός Διαδικασίας κατέστη περισσότερο διαυγής λόγω του ορισμού των κυριότερων εννοιών του, της συνολικής αναμορφώσεως της δομής του και της προσθήκης τίτλου σε κάθε άρθρο.