Η Επιτροπή προσφεύγει στο ΔΕΚ για παραβίαση των κοινοτικών κανόνων στις οδικές μεταφορές

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε αγωγή κατά της Ελλάδας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου και της Πορτογαλίας διότι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις ευρωπαϊκές κοινωνικές διατάξεις στον τομέα των οδικών μεταφορών.
Η Ελλάδα, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και η Πορτογαλία δεν έχουν κοινοποιήσει τα εθνικά μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής κοινωνικής νομοθεσίας στις οδικές μεταφορές.
Τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν τις αναγκαίες νομοθετικές διατάξεις πριν την 1η Απριλίου 2007.
Για την ορθή μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών προβλέπεται ότι ο αριθμός ελέγχων συμμόρφωσης προς τους κοινωνικούς κανόνες για το χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης αυξάνεται προοδευτικά από 1% των συνολικών ημερών εργασίας που ισχύει σήμερα σε 2% το 2008 και σε 3% το 2010.
Επίσης, απαιτούνται κάθε χρόνο τουλάχιστον έξι έλεγχοι από κοινού μεταξύ των αρμοδίων εκτελεστικών αρχών διαφορετικών κρατών μελών, καλύτερος συντονισμός και στενότερη συνεργασία στην εφαρμογή της οδηγίας, κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα, τυποποιημένος εξοπλισμός και δημιουργία ηλεκτρονικών συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών.

Σχόλια