Η Κομισιόν εγκρίνει τη στήριξη έργων ανάπλασης σε Ελλάδα και Βουλγαρία

0

Η στήριξη των συγκεκριμένων έργων θα γίνει μέσω της πρωτοβουλίας της Κοινής ευρωπαϊκής υποστήριξης για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές (JESSICA). Το ταμείο χαρτοφυλακίου JESSICA Holding Fund Greece, θα έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 258 εκατομμυρίων ευρώ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, χρηματοδοτείται δε εν μέρει από τα διαρθρωτικά ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν μέρει από την εθνική δημόσια χρηματοδότηση. Πέντε ταμεία, τα οποία επιλέχθηκαν με ανοιχτή και διαφανή διαδικασία, θα παράσχουν δάνεια και επενδυτικά κεφάλαια υπό ευνοϊκούς όρους σε έργα αστικής ανάπτυξης.

Η έγκριση της Κομισιόν δόθηκε αφού διαπιστώθηκε η συμφωνία των σχετικών πλαισίων με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε η συμφωνία αυτών με τις διατάξεις του άρθρου 107 παρ. 3 στοιχείο γ της ΣΛΕΕ, βάσει του οποίου επιτρέπεται η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όροι των συναλλαγών μεταξύ των κρατών.

Σχόλια