Η Κομισιον προτείνει πρόσβαση σε περισσότερα στοιχεία υπόπτων για ποινικά αδικήματα

0

Η Κομισιόν πρότεινε την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν «υπόπτους» απευθείας από τις αστυνομίες των «25», χωρίς να απαιτείται έγκριση της Δικαιοσύνης ή των εθνικών κυβερνήσεων.

Στις πληροφορίες που θα μπορούν να ανταλλάσσονται η επιτροπή πρότεινε να περιλαμβάνεται και η πρόσβαση σε δεδομένα, όπως το DNA, τα δαχτυλικά αποτυπώματα, οι αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων, οι αριθμοί κλήσης τηλεφωνικών επικοινωνιών και άλλα στοιχεία επικοινωνιών, και τα ονοματεπώνυμα προσώπων που είναι εγγεγραμμένα σε μητρώα οικογενειακής κατάστασης.

Το μέτρο αποβλέπει στην ενίσχυση της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας και εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ήδη αποφασιστεί σε κοινοτικό επίπεδο από το Νοέμβριο του 2004.

Προβλέπεται ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στις αστυνομικές και διωκτικές αρχές των κρατών μελών είτε με απευθείας πρόσβαση στα στοιχεία είτε ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, αίτηση η οποία, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, θα μπορεί να ικανοποιείται μέσα σε διάστημα δώδεκα ωρών.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η δημιουργία τέτοιων συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, αλλά και της Europol μπορεί να έχει επιπτώσεις σε θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και για το λόγο αυτό υπενθυμίζει ότι με προηγούμενη απόφασή της στις 4 Οκτωβρίου έχει ήδη προτείνει την υιοθέτηση απόφασης πλαισίου, ώστε να αποφευχθεί η καταχρηστική εκμετάλλευση αυτών των στοιχείων.

Σχόλια