Η ΕΕ χαιρετίζει την οριστική έγκριση του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου

0

Το Συμβούλιο έδωσε σήμερα την τελική του έγκριση στην πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου για τους καταδικασθέντες υπηκόους τρίτων χωρών.

Το εν λόγω κεντρικό σύστημα αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών ποινικού μητρώου σχετικά με τους καταδικασθέντες πολίτες τρίτων χωρών και ανιθαγενείς, μέσω του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS).

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε τα εξής: «Το νέο σύστημα θα καταστήσει ταχύτερο και ευκολότερο για τις αρχές επιβολής του νόμου τον εντοπισμό των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν στην ΕΕ, με μια απλή αναζήτηση στο ECRIS. Αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας με στόχο την καλύτερη καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας σε ολόκληρη την ΕΕ, καθιστώντας την Ευρώπη ασφαλέστερο χώρο για όλους τους πολίτες της.»  

Κύρια χαρακτηριστικά του ECRIS TCN 

  • Η βάση δεδομένων θα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο και οι αρχές θα μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν αναζήτηση με μηχανισμό αναζήτησης θετικού/αρνητικού αποτελέσματος: το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης θα προσδιορίζει τα κράτη μέλη από τα οποία μπορούν να ληφθούν πλήρεις πληροφορίες ποινικού μητρώου για συγκεκριμένο πρόσωπο.
  • Το σύστημα θα περιέχει μόνο στοιχεία ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων και, εφόσον υπάρχουν, των εικόνων προσώπου.
  • Τη διαχείριση του συστήματος θα αναλάβει ο eu-LISA, ο οργανισμός της ΕΕ που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.
  • Το σύστημα, εκτός από τη χρήση του για τους σκοπούς της ποινικής δίκης, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για άλλους νόμιμους σκοπούς, όπως για τη διαπίστευση προσώπων προκειμένου να εργαστούν με παιδιά ή για την απόκτηση άδειας, π.χ. για τον χειρισμό πυροβόλων όπλων. 

Επόμενα βήματα 

Οι νέοι κανόνες, όπως έχουν ήδη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα τεθούν σε ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα κατά τις προσεχείς εβδομάδες.

Βρίσκεται επίσης υπό διαπραγμάτευση περαιτέρω νομοθεσία που έχει προταθεί από την Επιτροπή, η οποία θα καταστήσει επίσης δυνατή τη διερεύνηση της βάσης δεδομένων ECRIS-TCN όταν απαιτείται άδεια ταξιδίου για την είσοδο στην ΕΕ (μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού — ETIAS), κατά την εξέταση αιτήσεων θεώρησης (μέσω του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις) ή κατά τη διεξαγωγή έρευνας για πλαστοπροσωπία.

Στις εν λόγω περιπτώσεις, θα διατίθενται μόνο τα στοιχεία ταυτότητας εκείνων που έχουν καταδικαστεί για σοβαρό έγκλημα ή τρομοκρατία.

Ιστορικό

Επί του παρόντος, το ECRIS χρησιμοποιείται περίπου 3 εκατομμύρια φορές τον χρόνο για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με προηγούμενες ποινικές καταδίκες. Στο 30 % περίπου των περιπτώσεων στις οποίες ζητούνται πληροφορίες ποινικού μητρώου δίνεται θετική απάντηση, που σημαίνει ότι παρέχονται πράγματι πληροφορίες σχετικά με το ποινικό μητρώο. Αυτό αφορά κυρίως τις ποινικές δίκες. Ωστόσο, το σύστημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για άλλους νόμιμους σκοπούς, όπως η απόκτηση άδειας οπλοφορίας ή η διαπίστευση για την εργασία με παιδιά.

Η βελτίωση του ECRIS όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια. Το ECRIS-TCN εντάσσεται επιπλέον στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαχείριση των δεδομένων για τα σύνορα και την ασφάλεια, βάσει της οποίας όλα τα κεντρικά συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τη διαχείριση της ασφάλειας, των συνόρων και της μετανάστευσης θα καταστούν διαλειτουργικά, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.