Η Ευρ. Επιτροπή παραπέμπει την Κύπρο, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία στο Δικαστήριο

Λόγω μη αναβάθμισης των μητρώων οδικών μεταφορών

0

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Κύπρο, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία στο Δικαστήριο της ΕΕ, καθώς δεν αναβάθμισαν τα οικεία μητρώα των εταιρειών οδικών μεταφορών. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν αναβαθμίσει τη σύνδεση μεταξύ των μητρώων τους και του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (ERRU) έως τις 30 Ιανουαρίου 2019, όπως απαιτείται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/480 της Επιτροπής.

Το ERRU καθιστά δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις εταιρείες οδικών μεταφορών που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ. Αποτελεί ουσιαστικό μέσο που διασφαλίζει την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ και τον δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των οδικών μεταφορέων.

Δεδομένου ότι η Κύπρος, οι Κάτω Χώρες και η Πορτογαλία δεν αναβάθμισαν τις συνδέσεις τους εντός της νόμιμης προθεσμίας, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η Επιτροπή κίνησε ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει κατά των τριών χωρών με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις εθνικές αρχές τον Ιούλιο του 2019 και, τον Νοέμβριο του 2019, απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κανόνες για τη σύνδεση των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών μέσω του συστήματος ERRU (Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών), το οποίο λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εφαρμογή της νέας και βελτιωμένης έκδοσης του ERRU απαιτεί από τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα συστήματά τους σε εθνικό επίπεδο.

Η αναβάθμιση θα πρέπει να ξεκινήσει με προκαταρκτικές δοκιμές οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1440 της Επιτροπής. Τα κράτη μέλη που απαριθμούνται δεν έχουν διεξαγάγει τις προκαταρκτικές δοκιμές και, ως εκ τούτου, τα εθνικά τους συστήματα δεν έχουν αναβαθμιστεί με τη νέα έκδοση του ERRU.

Σχόλια