Καλύτερη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

0

Έκκληση για πιο συστηματική προσφυγή κατά των κρατών μελών που παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία απηύθυνε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ετήσια έκθεσή του προς την Κομισιόν.

Το 2006 το ευρωκοινοβούλιο δέχθηκε 1.016 αναφορές από πολίτες ισχυριζόμενους ότι οι χώρες τους δε συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Το Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι οι αναφορές αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνιστούν δε εργαλείο με τη βοήθεια του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση σχηματίζει μια καλή εικόνα των προσδοκιών της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης.
Παρέχουν επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ευκαιρία για αξιολόγηση και, όπου χρειάζεται, για ανάληψη δράσης όσον αφορά την εξάλειψη αμφισημιών κατά την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Περίπου το ένα τρίτο όμως των αναφορών χαρακτηρίστηκαν μη παραδεχτές αφού δε σχετίζονταν με τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη για ορθή ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες της Ένωσης και των θεσμικών της οργάνων. Ως εκ τούτου, ζήτησαν να αυξηθεί η ορατότητα του δικαιώματος αναφοράς στην «Πύλη των Πολιτών» της επίσημης ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πιο δραστήριοι στην υποβολή αναφορών αναδείχθηκαν οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Ισπανοί, οι Έλληνες, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Πολωνοί.
Οι περισσότερες αναφορές επισημαίνουν δυσκολίες σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ασφάλισης, της αναγνώρισης διπλωματών καθώς και της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.
Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν τη λύπη τους για την καταφανή παράλειψη των κρατών μελών να εφαρμόζουν σωστά τα κοινοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα. Επίσης θεωρούν ότι χρειάζεται περισσότερη συνέπεια σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση κυρίως της τήρησης των κανόνων της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της βιοποικιλότητας και με την αξιολόγηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων και σχεδίων στο περιβάλλον.

Στην έκθεσή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του για την αδικαιολόγητη και υπερβολική καθυστέρηση της Κομισιόν -που συχνά διαρκεί αρκετά χρόνια-να επιδιώξει και να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για τις παραβάσεις.
Θεωρεί δε ότι μη συμμόρφωσης κρατών μελών με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου αυτό υπονομεύει το κύρος της διατύπωσης και της συνεκτικής εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου και δυσφημεί τους στόχους της ΕΕ.

Κατά την άποψη των ευρωβουλευτών, η Επιτροπή οφείλει να αξιοποιεί τη δυνατότητα άσκησης προσφυγών κατά κρατών μελών ενώπιον του Δικαστηρίου με αίτημα την καταβολή κατ’ αποκοπήν ποσών και την επιβολή χρηματικών ποινών σε περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος καθυστερεί να εφαρμόσει τις αποφάσεις που εκδίδει το Δικαστήριο σε διαδικασίες επί παραβάσει.

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές τονίζουν την ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή του Συμβουλίου ως θεσμικού οργάνου στις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις της.

Οι ευρωβουλευτές πιστεύουν πως η συνεργασία της Επιτροπής Αναφορών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική επεξεργασία των αναφορών και την παροχή της καλύτερης δυνατής επανόρθωσης σε σχέση με τα προβλήματα των αναφερόντων.

Τέλος, το ευρωκοινοβούλιο επιδοκίμασε το συνεχιζόμενο διάλογο μεταξύ της Επιτροπής Αναφορών και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.

Σχόλια