Καταδίκη της Ελλάδας από ΕΔΔΑ σε πέντε υποθέσεις παραβίασης εύλογης διάρκειας δίκης

0

Όλες οι καταδίκες αφορούν την παραβίαση του δικαιώματος εύλογης διάρκειας της δίκης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. Ειδικότερα, οι υποθέσεις στις οποίες εκδόθηκαν οι αποφάσεις σε βάρος του Ελληνικού κράτους είναι οι εξής: Kαγκελάρης κατά Ελλάδος (no. 28073/09), Σαγρόπουλος κατά Ελλάδος (no.61894/08), Ιωάννης Καραγιάννης κατά Ελλάδος (no.66609/09), Ζελίδης κατά Ελλάδος (no.59793/08).

Με εξαίρεση την υπόθεση Καγκελάρης κατά Ελλάδος, οι άλλες υποθέσεις αφορούσαν παραβίαση του δικαιώματος εύλογης διάρκειας της δίκης σε ποινικές διαδικασίες.

Η Ελλάδα έχει καταδικαστεί πολλές φορές από το ΕΔΔΑ, λόγω καθυστερήσεων στην απονομή της δικαιοσύνης με τέτοιο τρόπο, ώστε να παραβιάζεται το δικαίωμα των διαδίκων σε εύλογη διάρκειας της δίκης (άρθρο 6 ΕΣΔΑ). Με το νόμο 4055/2012 προβλέπεται για πρώτη φορά το ένδικο μέσο της δίκαιης ικανοποίησης των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης.