Καταδίκη της Ουγγαρίας από το ΔΕΕ λόγω μείωσης του ορίου συνταξιοδότησης των δικαστών

0

Καταδικαστική για την Ουγγαρία ήταν η απόφαση που εξέδωσε την Τρίτη το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη νέα νομοθεσία του κράτους, για τη μείωση του υποχρεωτικού ορίου συνταξιοδότησης στο δικαστικό κλάδο. Το δικαστήριο έκρινε ότι το κράτος παραβίασε τις υποχρεώσεις του βάσει της Οδηγίας 2001/69 ΕΚ, επειδή αιφνιδιαστικά θέσπισε νομοθετικά μέτρα για την ελάττωση του υποχρεωτικού ορίου αποχώρησης δικαστών και εισαγγελέων κατά οχτώ χρόνια.

Σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς δικαστές και εισαγγελείς όφειλαν να αποχωρήσουν υποχρεωτικώς από την θέση τους με την συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας τους. Με την πρόσφατη νομοθεσία ορίστηκε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2012 και στο εξής δικαστές και εισαγγελείς θα συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικώς με την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2014 το γενικό ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης θα ισχύσει και για τους συμβολαιογράφους.

Το δικαστήριο σημείωσε αρχικά ότι η μείωση του υποχρεωτικού ορίου αποχώρησης στα 62 χρόνια συνιστά διακριτική μεταχείριση λόγω ηλικίας. Στη συνέχεια εξέτασε κατά πόσον η απόκλιση αυτή από τον κανόνα της μη διακριτικής μεταχείρισης δικαιολογείτο από κάποιον σκοπό δημοσίου συμφέροντος ή κοινωνικής πολιτικής. Πράγματι η Ουγγαρία επικαλέστηκε ότι η μείωση του ηλικιακού ορίου έγινε στο πλαίσιο μιας πολιτικής εξισορρόπησης των ηλικιακών ορίων αποχώρησης στον δημόσιο τομέα και επιπλέον με την κοινωνική στόχευση του ανοίγματος θέσεων εργασίας για νέους νομικούς επαγγελματίες.

Οι δικαστές του ΔΕΕ παρότι δέχθηκαν ότι εν προκειμένω ο σκοπός για την απόκλιση ήταν θεμιτός, ως σκοπός κοινωνικής πολιτικής, θεώρησαν ότι το μέτρο που χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη του σκοπού ήταν δυσανάλογο. Αυτό διότι το ηλικιακό όριο μειώθηκε κατά οχτώ χρόνια, ενώ η σχετική ρύθμιση εφαρμόστηκε αιφνιδιαστικά, χωρίς να οριστεί μια μεταβατική περίοδος και χωρίς να ληφθούν μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων που επρόκειτο να θιγούν από το νέο όριο συνταξιοδότησης.

Σχόλια