Καταδίκη Τουρκίας από το ΕΔΑΔ

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) καταδίκασε ομόφωνα ην Τουρκία για παραβίαση του άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου 1 σχετικά με την προστασία της περιουσίας σε δύο υποθέσεις: της Αρμενικής Εκκλησίας, σχολείου και κοιμητηρίου, και του Αρμένικου Νοσοκομείου.
Οι ενάγοντες είναι ιδρύματα τα οποία υπάγονται στο τουρκικό Δίκαιο, όπως ορίστηκε με Αυτοκρατορικό Διάταγμα του 1832, την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάννης, οφείλουν να χαίρουν προστασίας τη στιγμή που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες στις θρησκευτικές μειονότητες.
Οι ενάγοντες προσέφυγαν κατά της απόφασης τουρκικών δικαστηρίων που αρνούνταν τίτλους ιδιοκτησίας επί εδάφους που τους είχε δοθεί ως δωρεά και επικαλούνταν το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 1 (προστασία της ιδιοκτησίας), καθώς και τα άρθρα 6 §1 (Δικαίωμα σε δίκαιη δίκη) και 14 (απαγόρευση των διακρίσεων) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Το ΕΔΑΔ επεδίκασε το ποσό των 275.000 ευρώ, το οποίο η Τουρκία καλείται να καταβάλει στους ενάγοντες εντός τριών μηνών από την ημέρα που η εν λόγω απόφαση τελεσιδικήσει, σύμφωνα με το άρθρο 44 §2 της Σύμβασης.

Σχόλια