Κομισιόν: Θέσπιση μέτρων για μια σύγχρονη ενιαία αγορά

0

Δέσμη πρωτοβουλιών για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση τα προηγούμενα επιτεύγματα, ώστε να αποκομίσουν οι Ευρωπαίοι περισσότερα οφέλη.

Η ενιαία αγορά έχει ήδη συμβάλει στη δημιουργία ανταγωνιστικών εταιρειών, στη μείωση των τιμών, στην παροχή περισσοτέρων επιλογών για τους καταναλωτές και στο να καταστεί η Ευρώπη ελκυστική για επενδυτές.

Τα μέτρα της Επιτροπής βασίζονται στη διεξαγωγή ευρείας διαβούλευσης. Θα διασφαλίσουν την ακόμα μεγαλύτερη συμβολή της ενιαίας αγοράς ώστε να προκύψουν οφέλη από την παγκοσμιοποίηση, να ενισχυθεί η θέση των καταναλωτών, να παρασχεθεί πρόσβαση στις μικρές επιχειρήσεις, να τονωθεί η καινοτομία και να ενισχυθεί η διατήρηση υψηλών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων.

Μεταξύ των σημαντικότερων δράσεων πολιτικής που εκτίθενται στη δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά, περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τη βοήθεια των καταναλωτών στην άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων τους και στη διαμεθοριακή αξίωση αποζημιώσεων, την παροχή καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών και των μικρών επιχειρήσεων, την κάλυψη αδυναμιών σε τομείς στους οποίους η ενιαία αγορά θα πρέπει να παρέχει περισσότερα, την πρόταση ενός «νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις» και τη θέσπιση «διαβατηρίου του ερευνητή», την αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο οι κανόνες της ΕΕ εφαρμόζονται στις υπηρεσίες και τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και την προώθηση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο δήλωσε: «Στην υποβληθείσα σήμερα δέσμη μέτρων δίδεται προτεραιότητα στους καταναλωτές και στις μικρές επιχειρήσεις. Τούτο σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κύκλου για την ενιαία αγορά. Είναι αναγκαίο να οικοδομήσουμε επάνω στην ισχυρή βάση που ήδη διαθέτουμε προκειμένου να είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί. Ενιαία αγορά για όλους σημαίνει ισχυρή κοινωνική διάσταση και για το λόγο αυτό παρουσιάζουμε επίσης σήμερα το κοινωνικό όραμα της Επιτροπής και μια συγκεκριμένη πορεία για το μέλλον των υπηρεσιών και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Η ισορροπημένη αυτή δέσμη θα εκφράζει μια ενιαία αγορά που κάνει περισσότερα για να δοθεί ώθηση στην Ευρώπη ώστε να ανταποκριθεί στην παγκοσμιοποίηση, να υπάρξει ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, να διασφαλιστούν δίκαιες τιμές και για να συμβάλει στην κοινωνική και την περιβαλλοντική προστασία».

Σχόλια