Κομισιόν: Έναρξη δικαστικής διαδικασίας κατά δέκα κρατών μελών για τα αιωρούμενα σωματίδια

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεώθηκε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά δέκα κρατών μελών, επειδή δεν τηρούν το πρότυπο ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τα επικίνδυνα αιωρούμενα σωματίδια, που είναι γνωστά ως PM10 ή ΑΣ10.

Τα σωματίδια αυτά, με κύριες πηγές εκπομπών τη βιομηχανία, την οδική κυκλοφορία και την οικιακή θέρμανση, μπορούν να προκαλέσουν άσθμα, καρδιαγγειακά προβλήματα και πρόωρο θάνατο.

Η Επιτροπή προβαίνει στην ενέργεια αυτή μετά την έναρξη ισχύος της νέας οδηγίας της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, πέρυσι τον Ιούνιο, η οποία επιτρέπει στα κράτη μέλη να ζητούν, υπό όρους και για συγκεκριμένα τμήματα της επικράτειάς τους, περιορισμένη παράταση χρόνου για την τήρηση του προτύπου που ισχύει για τα PM10 από το 2005.

Ο επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, Σταύρος Δήμας, δήλωσε τα εξής: “Η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και η τήρηση των προτύπων πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Η νέα οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη επιτρέπει παρατάσεις των προθεσμιών συμμόρφωσης, εφόσον τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, αλλά οι παρατάσεις αυτές δεν επιτρέπεται να καθυστερούν την εφαρμογή των μέτρων για τη μείωση των εκπομπών. Είναι επίσης θεμελιώδους σημασίας η πλήρης τήρηση των προτύπων στις περιπτώσεις όπου δεν έχουν εφαρμογή οι παρατάσεις χρόνου. Ως εκ τούτου η ευελιξία που παρέχεται στα κράτη μέλη θα συμπληρωθεί με αυστηρά μέτρα επιβολής από την πλευρά της Επιτροπής”.

Η Επιτροπή, αφού προηγουμένως ζήτησε από τα κράτη μέλη, πέρυσι τον Ιούνιο, να της υποβάλουν πληροφορίες, απέστειλε πρώτη προειδοποιητική επιστολή σε δέκα κράτη μέλη, τα οποία δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί με τις οριακές τιμές που ισχύουν για τα PM10 από την 1η Ιανουαρίου 2005. Πρόκειται για τα εξής κράτη μέλη: Κύπρος, Εσθονία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι υπερβάσεις τις οποίες αφορούν οι εν λόγω επιστολές πλήττουν 83 εκατομμύρια ανθρώπους σε 132 διαφορετικές ζώνες ποιότητας του αέρα.

Το άρθρο 226 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να κινεί δικαστική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι στοιχειοθετείται παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει, απευθύνει “”επίσημη προειδοποιητική επιστολή”” (πρώτη γραπτή προειδοποίηση) στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, με την οποία το καλεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης.

Με βάση την απάντηση, ή ελλείψει απαντήσεως, του κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να του αποστείλει “”αιτιολογημένη γνώμη”” (δεύτερη και τελική γραπτή προειδοποίηση). Σε αυτήν αναπτύσσονται ρητά και κατηγορηματικά οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει υπάρξει εν προκειμένω παράβαση του κοινοτικού δικαίου και καλείται το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, κατά κανόνα δίμηνης.

Εάν το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κρίνει ότι υπήρξε παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, το κράτος μέλος που ευθύνεται για την παράβαση καλείται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω διατάξεις.

Το άρθρο 228 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λαμβάνει μέτρα κατά κράτους μέλους που δεν συμμορφώνεται με προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το ίδιο άρθρο εξουσιοδοτεί επίσης την Επιτροπή να ζητεί από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικής ποινής στο ενεχόμενο κράτος μέλος.

Σχόλια