Κομισιόν: Ενεκρίθησαν οι νομοθετικές προτάσεις για δικαιώματα επιβατών

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο νομοθετικές προτάσεις με τις οποίες θεσπίζεται σειρά δικαιωμάτων για τους επιβάτες που χρησιμοποιούν εγχώριες και διεθνείς λεωφορειακές και ακτοπλοϊκές γραμμές.

Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν ελάχιστους κανόνες για την ενημέρωση των επιβατών πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, για την παροχή συνδρομής και την αποζημίωση σε περιπτώσεις διακοπής του ταξιδιού, μέτρα σε περίπτωση καθυστερήσεων και ειδική συνδρομή για τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας.

Όπως και στους τομείς των αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, οι προτάσεις προβλέπουν ανεξάρτητους εθνικούς οργανισμούς επίλυσης των διαφορών.

«Η Ε.Ε. δεν μπορεί να επιτρέψει διαφορετικά επίπεδα δικαιωμάτων για τους επιβάτες ανάλογα με τον τύπο του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιούν. Με τους δύο εν προκειμένω νέους κανονισμούς θα καλυφθούν όλοι οι τρόποι μεταφορών. Ο κάθε επιβάτης θα μπορεί να επιλέξει το μεταφορικό μέσο της προτίμησής του γνωρίζοντας ότι τα δικαιώματά του διασφαλίζονται εξίσου και ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο», δήλωσε επί του θέματος ο Αντόνιο Ταγιάνι, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τις μεταφορές.

Αναλυτικότερα, η Επιτροπή, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της, επικεντρώνει την προσοχή της στους εξής τομείς:
Δικαιώματα ατόμων με προβλήματα κινητικότητας.

Οι επιβάτες με αναπηρίες και οι επιβάτες με προβλήματα κινητικότητας συχνά δεν μπορούν να ταξιδέψουν με λεωφορείο ή πλοίο λόγω μη προσβασιμότητας στα αντίστοιχα μεταφορικά μέσα και λόγω της έλλειψης της αναγκαίας συνδρομής που να καλύπτει τις ανάγκες τους.

Οι προτάσεις καλύπτουν τα ανωτέρω προβλήματα απαγορεύοντας τυχόν διακρίσεις λόγω αναπηρίας ή προβλημάτων κινητικότητας, αναφορικά με το κλείσιμο εισιτηρίων για ταξίδι ή την επιβίβαση σε όχημα ή πλοίο. Παρέχεται δωρεάν βοήθεια υπό τον όρο ότι ο επιβάτης γνωστοποιεί εκ των προτέρων τη σχετική ανάγκη και φθάνει στον τερματικό σταθμό ή το λιμένα σε προκαθορισμένη ώρα πριν από την προγραμματιζόμενη αναχώρηση ή τον προγραμματιζόμενο απόπλου.

Όσες εταιρίες δεν ανταποκρίνονται στις ανωτέρω υποχρεώσεις οφείλουν να καταβάλλουν αποζημίωση που υπολογίζεται με βάση την τιμή του εισιτηρίου.

Όσον αφορά την αστική ευθύνη για θάνατο ή τραυματισμό επιβατών, οι προτάσεις καθορίζουν τους κανόνες για την αστική ευθύνη των εταιριών ως προς τους επιβάτες και τις αποσκευές τους. Οι επιβάτες δικαιούνται ομοιόμορφο ποσό αποζημίωσης και υπόκεινται σε εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με την αστική ευθύνη.

Επιπλέον, υπό ορισμένους όρους, δεν επιτρέπεται στις εταιρίες να αμφισβητούν, μέχρις ορισμένου ποσού, τις ζημίες σε περίπτωση ατυχήματος. Όσοι επιβάτες υφίστανται ατύχημα δικαιούνται να εισπράξουν προκαταβολή ώστε να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές δυσκολίες των ιδίων ή των οικογενειών τους συνεπεία θανάτου ή τραυματισμού.

Για την διεκπεραίωση καταγγελιών και ένδικα μέσα αποκατάστασης η Επιτροπή σημειώνει ότι ο άνοιγμα της αγοράς δεν βελτίωσε ανάλογα με τις προσδοκίες τα ποιοτικά πρότυπα και την εξυπηρέτηση, μεταξύ άλλων το σεβασμό των δικαιωμάτων των επιβατών, εύχρηστους τρόπους επίλυσης διαφορών και ένδικα μέσα αποκατάστασης διαθέσιμα στους επιβάτες έναντι οποιασδήποτε εταιρίας.

Η έλλειψη κοινών διαδικασιών απομονώνει τους πελάτες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αντεπεξέλθουν σε διαφορετικές διαδικασίες και προθεσμίες.

Οι χώρες της Ε.Ε. οφείλουν να ορίσουν τα όργανα επιβολής του νόμου που θα είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της εφαρμογής των εν λόγω κανονισμών στην επικράτειά τους.

Αν ένας επιβάτης λεωφορείου ή πλοίου θεωρεί ότι κάποιο από τα δικαιώματα αυτά έχει καταπατηθεί, μπορεί να γνωστοποιεί το πρόβλημα στην εταιρία. Αν δεν ικανοποιηθεί από την απάντηση, μπορεί να καταθέσει καταγγελία στον εθνικό φορέα που έχει οριστεί από την οικεία χώρα ως αρμόδιος για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.

Σχόλια