Κομισιόν: Μέτρα για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση

0

Αιτιολογημένες γνώμες σε 11 κράτη μέλη απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την πλήρη εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων για την απαγόρευση των διακρίσεων στην απασχόληση και την επαγγελματική δραστηριότητα λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Οι εν λόγω χώρες – η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Φινλανδία και η Σουηδία – διαθέτουν δύο μήνες προθεσμία για να απαντήσουν· σε αντίθετη περίπτωση η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Επίσης η Κομισιόν έστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία και δύο συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές στη Λετονία και τη Λιθουανία.

Η οδηγία για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση (2000/78/EΚ) εκδόθηκε το 2000 και η προθεσμία για τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο έληξε τον Δεκέμβριο του 2003.

«Έχουν ήδη γίνει πολλές ενέργειες σε επίπεδο κρατών μελών για να εξασφαλιστεί ότι όλοι έχουν ίση μεταχείριση στην απασχόληση. Πλην όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις η νομοθεσία χρειάζεται ακόμη βελτίωση για να είναι δυνατή η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών» είπε ο Βλάντιμιρ Σπίντλα, ο επίτροπος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και τις ίσες ευκαιρίες.

Και συμπλήρωσε: «Η ίση μεταχείριση στην απασχόληση έχει ζωτική σημασία για τη συμμετοχή στην οικονομική ζωή και την ένταξη στην κοινωνία. Ωστόσο, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρουν οι οδηγίες της ΕΕ, εάν δεν μεταφερθούν στο ακέραιο και σωστά στο εθνικό δίκαιο.»

Οι αιτιολογημένες γνώμες προς τα 11 κράτη μέλη αποτελούν το δεύτερο βήμα στη διαδικασία πί παραβάσει.

Σχόλια