Κομισιόν: Παραπομπή της Ουγγαρίας στο ΔΕΚ, για τα μέτρα προστασίας των συμβολαιογράφων

0

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την παραπομπή της Ουγγαρίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η ουγγρική ιθαγένεια αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου, αποκλείοντας τους υπηκόους των υπόλοιπων κρατών-μελών της Ε.Ε. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η προϋπόθεση ιθαγένειας αντιβαίνει στο θεσμικό πλαίσιο της ελεύθερης εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών και δεν δικαιολογείται ούτε υπό το πρίσμα του άρθρου 51 της ΣΛΕΕ, στο οποίο προβλέπεται εξαίρεση, όσον αφορά τις δραστηριότητες, οι οποίες συνδέονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας.

Εξάλλου, το ΔΕΚ έχει κρίνει από το 2011 ότι στην Ελλάδα, και σε έξι ακόμα κράτη – μέλη της Ε.Ε., η άσκηση δημόσιας εξουσίας δεν συνδέεται άμεσα και συγκεκριμένα με το επάγγελμα του συμβολαιογράφου, άρα η προϋπόθεση της ιθαγένειας, η οποία  ίσχυε στις συγκεκριμένες χώρες, παραβίαζε το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Αν και η περίπτωση της Ουγγαρίας δεν διαφέρει ουσιωδώς, ώστε να δικαιολογείται ο επίμαχος περιορισμός στην άσκηση του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος, η χώρα εμμένει στη θέση της, οπότε η Επιτροπή αποφάσισε την παραπομπή της στο ΔΕΚ.