Κομισιόν: Προσφυγή κατά της Ιταλίας για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφεύγει δικαστικώς κατά της Ιταλίας για τρεις υποθέσεις στις οποίες παραβιάζεται η νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος.
Μία από τις υποθέσεις αφορά την παράλειψη της Ιταλίας να συμμορφωθεί πλήρως προς απόφαση με την οποία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΕΕ) την καταδικάζει γιατί δεν προέβη στην εκτέλεση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για νέο αποτεφρωτήρα απορριμμάτων.
Σχετικά με το θέμα αυτό, δυνάμει του άρθρου 228 της συνθήκης η Επιτροπή διαβιβάζει πρώτη προειδοποίηση η οποία θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου στην Ιταλία σε περίπτωση μη συμμόρφωσής της.
Για τις άλλες δύο υποθέσεις η Επιτροπή διαβιβάζει στη χώρα αυτή τελικές γραπτές προειδοποιήσεις δυνάμει του άρθρου 226 της συνθήκης, με αντικείμενα αφενός έργο απομάστευσης νερών ποταμού, το οποίο είναι επιβλαβές για προστατευόμενη περιοχή άγριας ζωής, και αφετέρου την παράλειψη τοπικής αρχής να ελέγξει κατά πόσον ήταν αναγκαία η εκτέλεση στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης για νέο σχέδιο χρήσης γης.
Ο επίτροπος αρμόδιος για θέματα Περιβάλλοντος, Σταύρος Δήμας δήλωσε: «Η εκτέλεση εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για νέα προγράμματα και έργα και η διαβούλευση με το κοινό πριν τη λήψη τελικής απόφασης αποτελούν ουσιώδη στοιχεία καλής διακυβέρνησης. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν ορίσει τις διαδικασίες αυτές στη νομοθεσία της ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να τις ακολουθούν. Ελπίζω ότι και η Ιταλία θα ενεργήσει ταχέως για να παύσει η πρόκληση βλαβών στην περιοχή άγριας ζωής Basso Trebbia».

Σχόλια